หมวดหมู่:

~ dowody

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ dowody

  • การออกเสียง : namnożyć
    namnożyć [pl]
  • การออกเสียง : namacalne
    namacalne [pl]
  • การออกเสียง : udostępniać
    udostępniać [pl]