หมวดหมู่:

~ dowody

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ dowody

  • การออกเสียง : namnożyć namnożyć [pl]
  • การออกเสียง : namacalne namacalne [pl]
  • การออกเสียง : udostępniać udostępniać [pl]