หมวดหมู่:

zemplínske nárečie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzemplínske nárečie

 • การออกเสียง : šalovy šalovy [sk]
 • การออกเสียง : čarka čarka [sk]
 • การออกเสียง : zbudoval zbudoval [sk]
 • การออกเสียง : cverenka cverenka [sk]
 • การออกเสียง : ľudzom ľudzom [sk]
 • การออกเสียง : šestra šestra [sk]
 • การออกเสียง : glupy glupy [sk]
 • การออกเสียง : šmiac šmiac [sk]
 • การออกเสียง : tišic tišic [sk]
 • การออกเสียง : vyščiric vyščiric [sk]
 • การออกเสียง : šicko šicko [sk]
 • การออกเสียง : šľiški šľiški [sk]
 • การออกเสียง : bľeda bľeda [sk]
 • การออกเสียง : studzena studzena [sk]
 • การออกเสียง : cigaretľa cigaretľa [sk]
 • การออกเสียง : virachovac virachovac [sk]
 • การออกเสียง : dzifka dzifka [sk]
 • การออกเสียง : šuflatka šuflatka [sk]
 • การออกเสียง : štrecha štrecha [sk]
 • การออกเสียง : čuješ čuješ [sk]
 • การออกเสียง : kamiň kamiň [sk]
 • การออกเสียง : idz idz [sk]
 • การออกเสียง : dzvere dzvere [sk]
 • การออกเสียง : šedzec šedzec [sk]
 • การออกเสียง : kvapčec kvapčec [sk]
 • การออกเสียง : kovaľ kovaľ [sk]
 • การออกเสียง : kalap kalap [hu]
 • การออกเสียง : dzevecto dzevecto [sk]
 • การออกเสียง : mňe mňe [sk]
 • การออกเสียง : džmuric džmuric [sk]
 • การออกเสียง : Bic Bic [de]
 • การออกเสียง : glupota glupota [sk]
 • การออกเสียง : posny posny [sk]
 • การออกเสียง : šviatky šviatky [sk]
 • การออกเสียง : pacerky pacerky [sk]
 • การออกเสียง : paľec paľec [sk]
 • การออกเสียง : smarkati smarkati [sk]
 • การออกเสียง : praše praše [sk]
 • การออกเสียง : mľinok mľinok [sk]
 • การออกเสียง : vychasnovac vychasnovac [sk]
 • การออกเสียง : Panboškova kravička Panboškova kravička [sk]
 • การออกเสียง : joho (jeho) joho (jeho) [sk]
 • การออกเสียง : lancušok lancušok [sk]
 • การออกเสียง : jaščurka jaščurka [sk]
 • การออกเสียง : zaš zaš [sk]
 • การออกเสียง : dižď dižď [sk]
 • การออกเสียง : dze dze [sk]
 • การออกเสียง : árešt árešt [sk]
 • การออกเสียง : zrobic zrobic [sk]
 • การออกเสียง : pobočkac pobočkac [sk]
 • การออกเสียง : šmišna šmišna [sk]
 • การออกเสียง : panboško panboško [sk]
 • การออกเสียง : okrac okrac [sk]
 • การออกเสียง : šmaľec šmaľec [sk]
 • การออกเสียง : kešeň kešeň [sk]
 • การออกเสียง : šmišny šmišny [sk]
 • การออกเสียง : lakocinky lakocinky [sk]
 • การออกเสียง : belavy belavy [sk]
 • การออกเสียง : uľeceľi uľeceľi [sk]
 • การออกเสียง : blajvas blajvas [sk]
 • การออกเสียง : nebudz nebudz [sk]
 • การออกเสียง : vydžubac vydžubac [sk]
 • การออกเสียง : dzivče dzivče [sk]
 • การออกเสียง : koštovac koštovac [sk]
 • การออกเสียง : ňeznaľi ňeznaľi [sk]
 • การออกเสียง : riski riski [fi]
 • การออกเสียง : bajuzaty bajuzaty [sk]
 • การออกเสียง : markva markva [sk]
 • การออกเสียง : budzeme budzeme [sk]
 • การออกเสียง : dlažďičky dlažďičky [sk]
 • การออกเสียง : džmurkac džmurkac [sk]
 • การออกเสียง : firhant firhant [sk]
 • การออกเสียง : dzešec dzešec [sk]
 • การออกเสียง : čerkutka čerkutka [sk]
 • การออกเสียง : maňogar maňogar [sk]
 • การออกเสียง : prešustrovac prešustrovac [sk]
 • การออกเสียง : kucik kucik [hu]
 • การออกเสียง : lastuvka lastuvka [sk]
 • การออกเสียง : teľo teľo [sk]
 • การออกเสียง : obšahnuc obšahnuc [sk]
 • การออกเสียง : spomnuc spomnuc [sk]
 • การออกเสียง : denko denko [pl]
 • การออกเสียง : cintiriňe cintiriňe [sk]
 • การออกเสียง : ši ši [sk]
 • การออกเสียง : cintirin cintirin [sk]
 • การออกเสียง : ošem ošem [sk]
 • การออกเสียง : ňestoj ňestoj [sk]
 • การออกเสียง : vešeľe vešeľe [sk]
 • การออกเสียง : idze idze [sk]
 • การออกเสียง : spil še spil še [sk]
 • การออกเสียง : čul čul [sk]
 • การออกเสียง : kojsel kojsel [sk]
 • การออกเสียง : pririchtuvac pririchtuvac [sk]
 • การออกเสียง : myšľec myšľec [sk]
 • การออกเสียง : mnu (mnou) mnu (mnou) [sk]
 • การออกเสียง : pujdzeme pujdzeme [sk]
 • การออกเสียง : kešeňa kešeňa [sk]
 • การออกเสียง : parobok parobok [sk]
 • การออกเสียง : ošemsto ošemsto [sk]
 • การออกเสียง : špitáľ špitáľ [sk]