• การออกเสียงคำว่า tits tits [en]
 • การออกเสียงคำว่า colour colour [en]
 • การออกเสียงคำว่า grey grey [en]
 • การออกเสียงคำว่า favourite favourite [en]
 • การออกเสียงคำว่า favorite favorite [en]
 • การออกเสียงคำว่า favor favor [en]
 • การออกเสียงคำว่า lasagne lasagne [it]
 • การออกเสียงคำว่า recognize recognize [en]
 • การออกเสียงคำว่า yogurt yogurt [it]
 • การออกเสียงคำว่า Jerry Jerry [en]
 • การออกเสียงคำว่า mandolin mandolin [en]
 • การออกเสียงคำว่า peddler peddler [en]
 • การออกเสียงคำว่า crayfish crayfish [en]
 • การออกเสียงคำว่า unfavorable unfavorable [en]
 • การออกเสียงคำว่า wannabee wannabee [en]
 • การออกเสียงคำว่า arbitrageur arbitrageur [en]
 • การออกเสียงคำว่า amoeba amoeba [en]
 • การออกเสียงคำว่า carburetor carburetor [en]
 • การออกเสียงคำว่า technicolour technicolour [en]
 • การออกเสียงคำว่า gray gray [en]
 • การออกเสียงคำว่า technicolor technicolor [en]
 • การออกเสียงคำว่า favoured favoured [en]
 • การออกเสียงคำว่า calibre calibre [en]
 • การออกเสียงคำว่า legging legging [en]
 • การออกเสียงคำว่า eerie eerie [en]
 • การออกเสียงคำว่า urethras urethras [en]
 • การออกเสียงคำว่า unfavorably unfavorably [en]
 • การออกเสียงคำว่า carburettor carburettor [en]
 • การออกเสียงคำว่า largesse largesse [en]
 • การออกเสียงคำว่า recognise recognise [en]