หมวดหมู่:

vogelsoort

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvogelsoort

 • การออกเสียง : woudaapje woudaapje [nl]
 • การออกเสียง : Roodkopklauwier Roodkopklauwier [nl]
 • การออกเสียง : aalscholver aalscholver [nl]
 • การออกเสียง : Bijeneter Bijeneter [nl]
 • การออกเสียง : prieelvogel prieelvogel [nl]
 • การออกเสียง : oehoe oehoe [nl]
 • การออกเสียง : oeverloper oeverloper [nl]
 • การออกเสียง : reuzenibis reuzenibis [nl]
 • การออกเสียง : sperwer sperwer [nl]
 • การออกเสียง : Poelruiter Poelruiter [nl]
 • การออกเสียง : patrijs patrijs [nl]
 • การออกเสียง : smient smient [nl]
 • การออกเสียง : Klein waterhoen Klein waterhoen [nl]
 • การออกเสียง : Ruigpootuil Ruigpootuil [nl]
 • การออกเสียง : zwarte wouw zwarte wouw [nl]
 • การออกเสียง : kolgans kolgans [nl]
 • การออกเสียง : Dwergstern Dwergstern [nl]
 • การออกเสียง : kleine zilverreiger kleine zilverreiger [nl]
 • การออกเสียง : Kuifkoekoek Kuifkoekoek [nl]
 • การออกเสียง : Waterspreeuw Waterspreeuw [nl]
 • การออกเสียง : IJsvogel IJsvogel [nl]
 • การออกเสียง : Winterkoning Winterkoning [nl]
 • การออกเสียง : Klapekster Klapekster [nl]
 • การออกเสียง : koolmees koolmees [nl]
 • การออกเสียง : regenwulp regenwulp [nl]
 • การออกเสียง : heggenmus heggenmus [nl]
 • การออกเสียง : scholekster scholekster [nl]
 • การออกเสียง : Zomertortel Zomertortel [nl]
 • การออกเสียง : Dougalls stern Dougalls stern [nl]
 • การออกเสียง : Bosruiter Bosruiter [nl]
 • การออกเสียง : Kleine barmsijs Kleine barmsijs [nl]
 • การออกเสียง : bontbekplevier bontbekplevier [nl]
 • การออกเสียง : zilverplevier zilverplevier [nl]
 • การออกเสียง : Rietgors Rietgors [nl]
 • การออกเสียง : Matkop Matkop [nl]
 • การออกเสียง : kuifeend kuifeend [nl]
 • การออกเสียง : Blauwborst Blauwborst [nl]
 • การออกเสียง : rietgans rietgans [nl]
 • การออกเสียง : Strandleeuwerik Strandleeuwerik [nl]
 • การออกเสียง : halsbandparkiet halsbandparkiet [nl]
 • การออกเสียง : Boerenzwaluw Boerenzwaluw [nl]
 • การออกเสียง : rosse grutto rosse grutto [nl]
 • การออกเสียง : drieteenstrandloper drieteenstrandloper [nl]
 • การออกเสียง : fluitwouw fluitwouw [nl]