• การออกเสียงคำว่า Nguyễn Nguyễn [vi]
  • การออกเสียงคำว่า Võ [vi]
  • การออกเสียงคำว่า Vũ [vi]
  • การออกเสียงคำว่า Lương Lương [vi]