หมวดหมู่:

vientre

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvientre

  • การออกเสียง : venter venter [nl]
  • การออกเสียง : ventre ventre [fr]
  • การออกเสียง : sabel sabel [eu]
  • การออกเสียง : vant vant [sv]
  • การออกเสียง : жывот жывот [be]
  • การออกเสียง : Bauch Bauch [de]