• การออกเสียงคำว่า detener detener [es]
  • การออกเสียงคำว่า dividir dividir [es]
  • การออกเสียงคำว่า invitar invitar [pt]
  • การออกเสียงคำว่า poseer poseer [es]