หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : vous êtes allés vous êtes allés [fr]
 • การออกเสียง : distinguer distinguer [fr]
 • การออกเสียง : elles boivent elles boivent [fr]
 • การออกเสียง : tu étais tu étais [fr]
 • การออกเสียง : j'étais j'étais [fr]
 • การออกเสียง : je planifie je planifie [fr]
 • การออกเสียง : nous prenons nous prenons [fr]
 • การออกเสียง : je danse je danse [fr]
 • การออกเสียง : nous buvons nous buvons [fr]
 • การออกเสียง : nous voudrons nous voudrons [fr]
 • การออกเสียง : retrouver retrouver [fr]
 • การออกเสียง : elle boit elle boit [fr]
 • การออกเสียง : tu dis tu dis [fr]
 • การออกเสียง : engueuler engueuler [fr]
 • การออกเสียง : inviter inviter [fr]
 • การออกเสียง : tu es allé tu es allé [fr]
 • การออกเสียง : je reconnais je reconnais [fr]
 • การออกเสียง : célébrer célébrer [fr]
 • การออกเสียง : Il fait trop froid Il fait trop froid [fr]
 • การออกเสียง : repartir repartir [es]
 • การออกเสียง : vous commencez vous commencez [fr]
 • การออกเสียง : vous dites vous dites [fr]
 • การออกเสียง : Enlever Enlever [fr]
 • การออกเสียง : réserver réserver [fr]
 • การออกเสียง : vous prenez vous prenez [fr]
 • การออกเสียง : elle prend elle prend [fr]
 • การออกเสียง : allez-y allez-y [fr]
 • การออกเสียง : je parlerai je parlerai [fr]
 • การออกเสียง : promouvoir promouvoir [fr]
 • การออกเสียง : doit doit [fr]
 • การออกเสียง : J'ai besoin de J'ai besoin de [fr]
 • การออกเสียง : nous serons nous serons [fr]
 • การออกเสียง : épuiser épuiser [fr]
 • การออกเสียง : Désirer Désirer [fr]
 • การออกเสียง : j'apprécierai j'apprécierai [fr]
 • การออกเสียง : laisser un message laisser un message [fr]
 • การออกเสียง : Je reste Je reste [fr]
 • การออกเสียง : tu te souviens tu te souviens [fr]
 • การออกเสียง : remercier remercier [fr]
 • การออกเสียง : deviennent deviennent [fr]
 • การออกเสียง : allonger allonger [fr]
 • การออกเสียง : parlerais parlerais [fr]
 • การออกเสียง : tourné tourné [fr]
 • การออกเสียง : Je t'aimerai pour toujours Je t'aimerai pour toujours [fr]
 • การออกเสียง : nous voyons nous voyons [fr]
 • การออกเสียง : je promets je promets [fr]
 • การออกเสียง : vous devez vous devez [fr]
 • การออกเสียง : découper découper [fr]
 • การออกเสียง : tourner tourner [fr]
 • การออกเสียง : tu as parlé tu as parlé [fr]
 • การออกเสียง : vous voyez vous voyez [fr]
 • การออกเสียง : je pense je pense [fr]
 • การออกเสียง : j'avais j'avais [fr]
 • การออกเสียง : je cours je cours [fr]
 • การออกเสียง : reconnaître reconnaître [fr]
 • การออกเสียง : passé-composé passé-composé [fr]
 • การออกเสียง : vous vous souvenez vous vous souvenez [fr]
 • การออกเสียง : nous achetons nous achetons [fr]
 • การออกเสียง : Je détruis Je détruis [fr]
 • การออกเสียง : tu arrives tu arrives [fr]
 • การออกเสียง : elles prennent elles prennent [fr]
 • การออกเสียง : elle arrive elle arrive [fr]
 • การออกเสียง : nous vendons nous vendons [fr]
 • การออกเสียง : vous savez vous savez [fr]
 • การออกเสียง : nous arrivions nous arrivions [fr]
 • การออกเสียง : connais connais [fr]
 • การออกเสียง : nous allions nous allions [fr]
 • การออกเสียง : vous aimerez vous aimerez [fr]
 • การออกเสียง : je trouve je trouve [fr]
 • การออกเสียง : je désire je désire [fr]
 • การออกเสียง : pourvoir pourvoir [fr]
 • การออกเสียง : je manque je manque [fr]
 • การออกเสียง : nous étudions nous étudions [fr]
 • การออกเสียง : elle était elle était [fr]
 • การออกเสียง : nous devons nous devons [fr]
 • การออกเสียง : abaisser abaisser [fr]
 • การออกเสียง : tombèrent tombèrent [fr]
 • การออกเสียง : nous savons nous savons [fr]
 • การออกเสียง : nous étions nous étions [fr]
 • การออกเสียง : tu seras tu seras [fr]
 • การออกเสียง : vous aviez vous aviez [fr]
 • การออกเสียง : j' ai j' ai [fr]
 • การออกเสียง : vous invitiez vous invitiez [fr]
 • การออกเสียง : vous eûtes promis vous eûtes promis [fr]
 • การออกเสียง : j'aurai besoin j'aurai besoin [fr]
 • การออกเสียง : j'ai compris j'ai compris [fr]
 • การออกเสียง : rejaillir rejaillir [fr]
 • การออกเสียง : nous avions nous avions [fr]
 • การออกเสียง : elle veut elle veut [fr]
 • การออกเสียง : nous marchons nous marchons [fr]
 • การออกเสียง : aimerions aimerions [fr]
 • การออกเสียง : vous acceptez vous acceptez [fr]
 • การออกเสียง : tu marches tu marches [fr]
 • การออกเสียง : je conduirai je conduirai [fr]
 • การออกเสียง : vous avez choisi ? vous avez choisi ? [fr]
 • การออกเสียง : tu as besoin tu as besoin [fr]
 • การออกเสียง : je peins je peins [fr]
 • การออกเสียง : tu déplaces tu déplaces [fr]
 • การออกเสียง : vous téléphonez vous téléphonez [fr]
 • การออกเสียง : étendre étendre [fr]