• การออกเสียงคำว่า brûler brûler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles achètent elles achètent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous achetez vous achetez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous achetons nous achetons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle achète elle achète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu achètes tu achètes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ébouillanter ébouillanter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'avais j'avais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous aviez vous aviez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avions nous avions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle avait elle avait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu avais tu avais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า songer songer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า enseigner enseigner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า répondez répondez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า répondre répondre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'irai j'irai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous irons nous irons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle va elle va [fr]
 • การออกเสียงคำว่า il va il va [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu vas tu vas [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je vais je vais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allez-y allez-y [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'avais jeté j'avais jeté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai jeté j'ai jeté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า degouliner degouliner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles ont parlé elles ont parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous avez parlé vous avez parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avons parlé nous avons parlé [fr]