• การออกเสียงคำว่า sortir sortir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avons voyagé nous avons voyagé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je manque je manque [fr]
 • การออกเสียงคำว่า manquer manquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า prévoir prévoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า découper découper [fr]
 • การออกเสียงคำว่า engloutir engloutir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fricasser fricasser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'habite j'habite [fr]
 • การออกเสียงคำว่า compter compter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า remercier remercier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า travailler travailler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'aime j'aime [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allonger allonger [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aller aller [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'arrête j'arrête [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chier chier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jaillir jaillir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rejaillir rejaillir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rendre rendre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า obéir obéir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avertir avertir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า désobéir désobéir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bâtir bâtir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า menacer menacer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า hésiter hésiter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai téléphoné j'ai téléphoné [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous téléphonez vous téléphonez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า téléphoner téléphoner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า écrivent écrivent [fr]