หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียงคำว่า il va il va [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu vas tu vas [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je vais je vais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allez-y allez-y [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'avais jeté j'avais jeté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai jeté j'ai jeté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า degouliner degouliner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles ont parlé elles ont parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous avez parlé vous avez parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avons parlé nous avons parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je parlerai je parlerai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle a parlé elle a parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu as parlé tu as parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai parlé j'ai parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles parlent elles parlent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous parlons nous parlons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle parle elle parle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surpasser surpasser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je souhaite je souhaite [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu parles tu parles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parlais parlais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า regnez regnez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faites faites [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alerter alerter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า roupillon roupillon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า baiser baiser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j' apporterai j' apporterai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j' apportais j' apportais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous eûtes promis vous eûtes promis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'étreins j'étreins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bouillir bouillir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous étreignons nous étreignons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Étreinte Étreinte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า présenter présenter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า distinguer distinguer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า craindre craindre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je promets je promets [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je parle je parle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า s'asseoir s'asseoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je m'assieds je m'assieds [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous rencontrez vous rencontrez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous rencontriez vous rencontriez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je rencontrais je rencontrais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rencontrer rencontrer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réunit réunit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous enregistrerez vous enregistrerez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'énregistre j'énregistre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous vendons nous vendons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je retourne je retourne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า retourner retourner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า retrouver retrouver [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jouent jouent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า maîtriser maîtriser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า J'ai trop bu J'ai trop bu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu es très belle tu es très belle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous aimerez vous aimerez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aimerais aimerais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า épuiser épuiser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous vendez vous vendez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า promouvoir promouvoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ravoir ravoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pourvoir pourvoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous mouvrons nous mouvrons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je mouvrai je mouvrai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous mouvions nous mouvions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je mouvais je mouvais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je meus je meus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mouvoir mouvoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า promener promener [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je côtoie je côtoie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า côtoyer côtoyer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า happer happer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je vends je vends [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vendu vendu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous vous souvenez vous vous souvenez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous nous souvenons nous nous souvenons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu te souviens tu te souviens [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je me souviens je me souviens [fr]
 • การออกเสียงคำว่า souvient souvient [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'aimerais j'aimerais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า résonnez résonnez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous aurons besoin nous aurons besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า haïr haïr [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous pleurons nous pleurons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu pleures tu pleures [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je pleure je pleure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pleure pleure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า célébrer célébrer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า spécialiser spécialiser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'aurai besoin j'aurai besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous aurez besoin vous aurez besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle a besoin elle a besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avons besoin avons besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je peins je peins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous parlez vous parlez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parlerais parlerais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parlerai parlerai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous voudriez vous voudriez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai été j'ai été [fr]
 • การออกเสียงคำว่า être être [fr]