• การออกเสียงคำว่า j'étends j'étends [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu étends tu étends [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle étend elle étend [fr]
 • การออกเสียงคำว่า étendre étendre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous conduirons nous conduirons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je conduirai je conduirai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous conduisions nous conduisions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je conduisais je conduisais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles conduisent elles conduisent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous conduisez vous conduisez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous conduisons nous conduisons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle conduit elle conduit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu conduis tu conduis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je conduis je conduis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า conduire conduire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า commençant commençant [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous commençons nous commençons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je commençais je commençais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous commenciez vous commenciez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous commencions nous commencions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles commencent elles commencent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous commencez vous commencez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle commence elle commence [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu commences tu commences [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je commence je commence [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Commencer Commencer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous pourriez vous pourriez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous pourrions nous pourrions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je pourrais Je pourrais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous arriverons nous arriverons [fr]