• การออกเสียงคำว่า elles s'appellent elles s'appellent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous vous appelez vous vous appelez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous nous appelons nous nous appelons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle s'appelle elle s'appelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า il s'appelle il s'appelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu t'appelles tu t'appelles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า appeler appeler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า J'ai besoin de J'ai besoin de [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles ont besoin elles ont besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles déplacent elles déplacent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je déplacerai je déplacerai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je déplaçais je déplaçais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous déplacez vous déplacez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous déplaçons nous déplaçons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle déplace elle déplace [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu déplaces tu déplaces [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je déplace je déplace [fr]
 • การออกเสียงคำว่า déplacer déplacer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles font elles font [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous faites vous faites [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous faisons nous faisons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle fait elle fait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu fais tu fais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je fais je fais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je pense je pense [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pense pense [fr]
 • การออกเสียงคำว่า penser penser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า heurter heurter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า était était [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je goûte je goûte [fr]