• การออกเสียงคำว่า côtoyer côtoyer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า happer happer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je vends je vends [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vendu vendu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous vous souvenez vous vous souvenez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous nous souvenons nous nous souvenons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu te souviens tu te souviens [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je me souviens je me souviens [fr]
 • การออกเสียงคำว่า souvient souvient [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'aimerais j'aimerais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า résonnez résonnez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous aurons besoin nous aurons besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า haïr haïr [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous pleurons nous pleurons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu pleures tu pleures [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je pleure je pleure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pleure pleure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า célébrer célébrer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า spécialiser spécialiser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'aurai besoin j'aurai besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous aurez besoin vous aurez besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle a besoin elle a besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avons besoin avons besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je peins je peins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous parlez vous parlez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parlerais parlerais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parlerai parlerai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous voudriez vous voudriez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai été j'ai été [fr]
 • การออกเสียงคำว่า être être [fr]