• การออกเสียงคำว่า partir partir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dormir dormir [es]
 • การออกเสียงคำว่า vous buvez vous buvez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า laver laver [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lire lire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je m'appelle Je m'appelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า marcher marcher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avoir avoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je suis je suis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า hanter hanter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'abaisse j'abaisse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tombèrent tombèrent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le goûter le goûter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je danse je danse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'apprécierai j'apprécierai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'emprunte j'emprunte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je regarde je regarde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า souhaiter souhaiter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je me présente je me présente [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je planifie je planifie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles écrivent elles écrivent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า devoir devoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous êtes vous êtes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า passé-composé passé-composé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous allez vous allez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parler parler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rester rester [fr]
 • การออกเสียงคำว่า apporter apporter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า laisser laisser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous aimerons nous aimerons [fr]