• การออกเสียงคำว่า putlaştırmak putlaştırmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า iğfal etmek iğfal etmek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า icabına bakmak icabına bakmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า hapı yutmak hapı yutmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า süredurmak süredurmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า dönedurmak dönedurmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า sıradanlaşmak sıradanlaşmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า olumsuzlamak olumsuzlamak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yordamak yordamak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า alabildi alabildi [tr]
 • การออกเสียงคำว่า tabulaştırmak tabulaştırmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า örgütlenmek örgütlenmek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า övünmek övünmek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yerleşmek yerleşmek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า pisletmek pisletmek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yüzlemek yüzlemek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า kişnemek kişnemek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า şişlemek şişlemek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า övmek övmek [tr]
 • การออกเสียงคำว่า kovmak kovmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า sıvışmak sıvışmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yıkamak yıkamak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า uğramak uğramak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yaralamak yaralamak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yakışmak yakışmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า kısmak kısmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yığmak yığmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yılışmak yılışmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า kotarmak kotarmak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า sıkışmak sıkışmak [tr]