หมวดหมู่:

verbs (tr)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs (tr)

 • การออกเสียง : köpürtmek köpürtmek [tr]
 • การออกเสียง : yumurtlamak yumurtlamak [tr]
 • การออกเสียง : batmak batmak [tr]
 • การออกเสียง : zayıflamak zayıflamak [tr]
 • การออกเสียง : gömmek gömmek [tr]
 • การออกเสียง : sahiplenmek sahiplenmek [tr]
 • การออกเสียง : ısınmak ısınmak [tr]
 • การออกเสียง : susturmak susturmak [tr]
 • การออกเสียง : iliştirmek iliştirmek [tr]
 • การออกเสียง : hafiflemek hafiflemek [tr]
 • การออกเสียง : evhamlanmak evhamlanmak [tr]
 • การออกเสียง : bayağılaşmak bayağılaşmak [tr]
 • การออกเสียง : borçlanmak borçlanmak [tr]
 • การออกเสียง : sürtmek sürtmek [tr]
 • การออกเสียง : gururlanmak gururlanmak [tr]
 • การออกเสียง : uğuldamak uğuldamak [tr]
 • การออกเสียง : yadsımak yadsımak [tr]
 • การออกเสียง : kertmek kertmek [tr]
 • การออกเสียง : esmek esmek [tr]
 • การออกเสียง : tükenmek tükenmek [tr]
 • การออกเสียง : kıskanmak kıskanmak [tr]
 • การออกเสียง : karşılanmak karşılanmak [tr]
 • การออกเสียง : serinlemek serinlemek [tr]
 • การออกเสียง : cıvıklaşmak cıvıklaşmak [tr]
 • การออกเสียง : saçılmak saçılmak [tr]
 • การออกเสียง : vazgeçirmek vazgeçirmek [tr]
 • การออกเสียง : elenmek elenmek [tr]
 • การออกเสียง : çağdaşlaşmak çağdaşlaşmak [tr]
 • การออกเสียง : seslenmek seslenmek [tr]
 • การออกเสียง : örtüşmek örtüşmek [tr]
 • การออกเสียง : üstlenmek üstlenmek [tr]
 • การออกเสียง : kırılmak kırılmak [tr]
 • การออกเสียง : keşfetmek keşfetmek [tr]
 • การออกเสียง : azgınlaşmak azgınlaşmak [tr]
 • การออกเสียง : buruşturmak buruşturmak [tr]
 • การออกเสียง : koyulaştırmak koyulaştırmak [tr]
 • การออกเสียง : koklatmak koklatmak [tr]
 • การออกเสียง : bağışlatmak bağışlatmak [tr]
 • การออกเสียง : ufalanmak ufalanmak [tr]
 • การออกเสียง : kenetlenmek kenetlenmek [tr]
 • การออกเสียง : icabına bakmak icabına bakmak [tr]
 • การออกเสียง : sataşmak sataşmak [tr]
 • การออกเสียง : kısıtlanmak kısıtlanmak [tr]
 • การออกเสียง : püskürmek püskürmek [tr]
 • การออกเสียง : kümeleşmek kümeleşmek [tr]
 • การออกเสียง : başvurmak başvurmak [tr]
 • การออกเสียง : burmak burmak [tr]
 • การออกเสียง : sığdırmak sığdırmak [tr]
 • การออกเสียง : gezinmek gezinmek [tr]
 • การออกเสียง : kaşındırmak kaşındırmak [tr]
 • การออกเสียง : yüceltilmek yüceltilmek [tr]
 • การออกเสียง : buğulamak buğulamak [tr]
 • การออกเสียง : silâhsızlanmak silâhsızlanmak [tr]
 • การออกเสียง : kuşkulanmak kuşkulanmak [tr]
 • การออกเสียง : uğramak uğramak [tr]
 • การออกเสียง : övünmek övünmek [tr]
 • การออกเสียง : asfaltlamak asfaltlamak [tr]
 • การออกเสียง : tıksırmak tıksırmak [tr]
 • การออกเสียง : titreşmek titreşmek [tr]
 • การออกเสียง : yeşertmek yeşertmek [tr]
 • การออกเสียง : ziftlenmek ziftlenmek [tr]
 • การออกเสียง : kronikleşmek kronikleşmek [tr]
 • การออกเสียง : yıkmak yıkmak [tr]
 • การออกเสียง : başarmak başarmak [tr]
 • การออกเสียง : içerlemek içerlemek [tr]
 • การออกเสียง : kazandırmak kazandırmak [tr]
 • การออกเสียง : aralanmak aralanmak [tr]
 • การออกเสียง : bıktırmak bıktırmak [tr]
 • การออกเสียง : burkulmak burkulmak [tr]
 • การออกเสียง : adamak adamak [tr]
 • การออกเสียง : kireçlenmek kireçlenmek [tr]
 • การออกเสียง : kanlanmak kanlanmak [tr]
 • การออกเสียง : bulanmak bulanmak [tr]
 • การออกเสียง : pislenmek pislenmek [tr]
 • การออกเสียง : çarptırmak çarptırmak [tr]
 • การออกเสียง : röntgenlemek röntgenlemek [tr]
 • การออกเสียง : kabalaşmak kabalaşmak [tr]
 • การออกเสียง : içermek içermek [tr]
 • การออกเสียง : bıçkınlaşmak bıçkınlaşmak [tr]
 • การออกเสียง : diklenmek diklenmek [tr]
 • การออกเสียง : uçuklamak uçuklamak [tr]
 • การออกเสียง : birleşmek birleşmek [tr]
 • การออกเสียง : tökezlemek tökezlemek [tr]
 • การออกเสียง : üstelemek üstelemek [tr]
 • การออกเสียง : kurgulamak kurgulamak [tr]
 • การออกเสียง : bulaşmak bulaşmak [tr]
 • การออกเสียง : hayıflanmak hayıflanmak [tr]
 • การออกเสียง : haşlanmak haşlanmak [tr]
 • การออกเสียง : pazarlamak pazarlamak [tr]
 • การออกเสียง : heveslenmek heveslenmek [tr]
 • การออกเสียง : yanaştırmak yanaştırmak [tr]
 • การออกเสียง : sivrilmek sivrilmek [tr]
 • การออกเสียง : yıkılmak yıkılmak [tr]
 • การออกเสียง : devredilmek devredilmek [tr]
 • การออกเสียง : boynuzlamak boynuzlamak [tr]
 • การออกเสียง : şartlandırmak şartlandırmak [tr]
 • การออกเสียง : moruklaşmak moruklaşmak [tr]
 • การออกเสียง : düğmelemek düğmelemek [tr]
 • การออกเสียง : toslamak toslamak [tr]
 • การออกเสียง : yamanmak yamanmak [tr]