หมวดหมู่:

verbs (tr)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs (tr)

 • การออกเสียง : demek demek [tr]
 • การออกเสียง : güneşlenmek güneşlenmek [tr]
 • การออกเสียง : katılmak katılmak [tr]
 • การออกเสียง : kırmak kırmak [tr]
 • การออกเสียง : şampuanlamak şampuanlamak [tr]
 • การออกเสียง : hapı yutmak hapı yutmak [tr]
 • การออกเสียง : koşmak koşmak [tr]
 • การออกเสียง : bırakmak bırakmak [tr]
 • การออกเสียง : başlamak başlamak [tr]
 • การออกเสียง : hazzetmek hazzetmek [tr]
 • การออกเสียง : kıstırmak kıstırmak [tr]
 • การออกเสียง : vazgeçmek vazgeçmek [tr]
 • การออกเสียง : sönmek sönmek [tr]
 • การออกเสียง : üşenmek üşenmek [tr]
 • การออกเสียง : sıyırmak sıyırmak [tr]
 • การออกเสียง : kavramak kavramak [tr]
 • การออกเสียง : tapmak tapmak [tr]
 • การออกเสียง : yazılmak yazılmak [tr]
 • การออกเสียง : hecelemek hecelemek [tr]
 • การออกเสียง : ısırmak ısırmak [tr]
 • การออกเสียง : gebermek gebermek [tr]
 • การออกเสียง : yıpratmak yıpratmak [tr]
 • การออกเสียง : densizleşmek densizleşmek [tr]
 • การออกเสียง : kaçmak kaçmak [tr]
 • การออกเสียง : elemek elemek [tr]
 • การออกเสียง : yoğurmak yoğurmak [tr]
 • การออกเสียง : yağmak yağmak [tr]
 • การออกเสียง : hazırlamak hazırlamak [tr]
 • การออกเสียง : susmak susmak [tr]
 • การออกเสียง : hapşırmak hapşırmak [tr]
 • การออกเสียง : görüşmek görüşmek [tr]
 • การออกเสียง : kusmak kusmak [tr]
 • การออกเสียง : kapatmak kapatmak [tr]
 • การออกเสียง : buyurmak buyurmak [tr]
 • การออกเสียง : parçalamak parçalamak [tr]
 • การออกเสียง : uymak uymak [tr]
 • การออกเสียง : liberalleşmek liberalleşmek [tr]
 • การออกเสียง : boğazlamak boğazlamak [tr]
 • การออกเสียง : vurmak vurmak [tr]
 • การออกเสียง : gümrüklemek gümrüklemek [tr]
 • การออกเสียง : kovalamak kovalamak [tr]
 • การออกเสียง : öğütmek öğütmek [tr]
 • การออกเสียง : düğümlenmek düğümlenmek [tr]
 • การออกเสียง : incelmek incelmek [tr]
 • การออกเสียง : suçlanmak suçlanmak [tr]
 • การออกเสียง : alabildi alabildi [tr]
 • การออกเสียง : karşılanmak karşılanmak [tr]
 • การออกเสียง : titremek titremek [tr]
 • การออกเสียง : sözlendirmek sözlendirmek [tr]
 • การออกเสียง : öksürmek öksürmek [tr]
 • การออกเสียง : uzaklaştırmak uzaklaştırmak [tr]
 • การออกเสียง : kovmak kovmak [tr]
 • การออกเสียง : sabahlamak sabahlamak [tr]
 • การออกเสียง : horozlanmak horozlanmak [tr]
 • การออกเสียง : ilerlemek ilerlemek [tr]
 • การออกเสียง : yalnızlaşmak yalnızlaşmak [tr]
 • การออกเสียง : tanıştırmak tanıştırmak [tr]
 • การออกเสียง : ikiletmek ikiletmek [tr]
 • การออกเสียง : saçaklanmak saçaklanmak [tr]
 • การออกเสียง : parçalanmak parçalanmak [tr]
 • การออกเสียง : kollamak kollamak [tr]
 • การออกเสียง : zorlaşmak zorlaşmak [tr]
 • การออกเสียง : havlamak havlamak [tr]
 • การออกเสียง : kaçışmak kaçışmak [tr]
 • การออกเสียง : çiftleştirmek çiftleştirmek [tr]
 • การออกเสียง : buharlaştırmak buharlaştırmak [tr]
 • การออกเสียง : kapışmak kapışmak [tr]
 • การออกเสียง : kızışmak kızışmak [tr]
 • การออกเสียง : işitmek işitmek [tr]
 • การออกเสียง : geçirmek geçirmek [tr]
 • การออกเสียง : öğürmek öğürmek [tr]
 • การออกเสียง : canlandırmak canlandırmak [tr]
 • การออกเสียง : ekşimek ekşimek [tr]
 • การออกเสียง : umursamak umursamak [tr]
 • การออกเสียง : sallandırmak sallandırmak [tr]
 • การออกเสียง : bollatmak bollatmak [tr]
 • การออกเสียง : küfretmek küfretmek [tr]
 • การออกเสียง : bıraktırmak bıraktırmak [tr]
 • การออกเสียง : takılmak takılmak [tr]
 • การออกเสียง : genişlemek genişlemek [tr]
 • การออกเสียง : yasallaşmak yasallaşmak [tr]
 • การออกเสียง : zıplatmak zıplatmak [tr]
 • การออกเสียง : bulaştırmak bulaştırmak [tr]
 • การออกเสียง : ayırtmak ayırtmak [tr]
 • การออกเสียง : seçilmek seçilmek [tr]
 • การออกเสียง : bağlanmak bağlanmak [tr]
 • การออกเสียง : sayıklamak sayıklamak [tr]
 • การออกเสียง : kişnemek kişnemek [tr]
 • การออกเสียง : azdırmak azdırmak [tr]
 • การออกเสียง : uyuşmak uyuşmak [tr]
 • การออกเสียง : putlaştırmak putlaştırmak [tr]
 • การออกเสียง : havalanmak havalanmak [tr]
 • การออกเสียง : kazdırmak kazdırmak [tr]
 • การออกเสียง : hissetmek hissetmek [tr]
 • การออกเสียง : yaklaşmak yaklaşmak [tr]
 • การออกเสียง : bezginleşmek bezginleşmek [tr]
 • การออกเสียง : dönedurmak dönedurmak [tr]
 • การออกเสียง : inatlaşmak inatlaşmak [tr]
 • การออกเสียง : imzalatmak imzalatmak [tr]
 • การออกเสียง : şifrelemek şifrelemek [tr]