• การออกเสียงคำว่า azzardarsi azzardarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า azzannarsi azzannarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า arrischiare arrischiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า arrischiarsi arrischiarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า ardire ardire [it]
 • การออกเสียงคำว่า straboccare straboccare [it]
 • การออกเสียงคำว่า strabuzzare strabuzzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า ultracentrifugare ultracentrifugare [it]
 • การออกเสียงคำว่า nidificare nidificare [it]
 • การออกเสียงคำว่า nevrotizzare nevrotizzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า nestare nestare [it]
 • การออกเสียงคำว่า nazificare nazificare [it]
 • การออกเสียงคำว่า naturare naturare [it]
 • การออกเสียงคำว่า naturalizzare naturalizzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า natare natare [it]
 • การออกเสียงคำว่า nastrare nastrare [it]
 • การออกเสียงคำว่า monacare monacare [it]
 • การออกเสียงคำว่า molleggiare molleggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า molcere molcere [it]
 • การออกเสียงคำว่า modanare modanare [it]
 • การออกเสียงคำว่า mobbizzare mobbizzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า mitridatizzare mitridatizzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า miticizzare miticizzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า misturare misturare [it]
 • การออกเสียงคำว่า misticheggiare misticheggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า missare missare [it]
 • การออกเสียงคำว่า survoltare survoltare [it]
 • การออกเสียงคำว่า surrogare surrogare [it]
 • การออกเสียงคำว่า surriscaldare surriscaldare [it]
 • การออกเสียงคำว่า suppurare suppurare [it]