หมวดหมู่:

verbes en Français

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Français

 • การออกเสียง : je suis je suis [fr]
 • การออกเสียง : je parle je parle [fr]
 • การออกเสียง : dormir dormir [fr]
 • การออกเสียง : j'ai j'ai [fr]
 • การออกเสียง : besoin besoin [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : être être [fr]
 • การออกเสียง : Je m'appelle Je m'appelle [fr]
 • การออกเสียง : c'est c'est [fr]
 • การออกเสียง : baiser baiser [fr]
 • การออกเสียง : nous faisons nous faisons [fr]
 • การออกเสียง : parler parler [fr]
 • การออกเสียง : regarder regarder [fr]
 • การออกเสียง : tu es tu es [fr]
 • การออกเสียง : il y a il y a [fr]
 • การออกเสียง : il est il est [fr]
 • การออกเสียง : j'aime j'aime [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes vous êtes [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes nous sommes [fr]
 • การออกเสียง : je vais je vais [fr]
 • การออกเสียง : chanter chanter [fr]
 • การออกเสียง : jouer jouer [fr]
 • การออกเสียง : aller aller [fr]
 • การออกเสียง : Je veux Je veux [fr]
 • การออกเสียง : craindre craindre [fr]
 • การออกเสียง : Fait Fait [fr]
 • การออกเสียง : j'ai eu j'ai eu [fr]
 • การออกเสียง : je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : rencontrer rencontrer [fr]
 • การออกเสียง : elle est elle est [fr]
 • การออกเสียง : déjeuner déjeuner [fr]
 • การออกเสียง : Voir Voir [fr]
 • การออกเสียง : travailler travailler [fr]
 • การออกเสียง : j'habite j'habite [fr]
 • การออกเสียง : sortir sortir [fr]
 • การออกเสียง : tu t'appelles tu t'appelles [fr]
 • การออกเสียง : nous avons nous avons [fr]
 • การออกเสียง : apprendre apprendre [fr]
 • การออกเสียง : Écouter Écouter [fr]
 • การออกเสียง : lire lire [fr]
 • การออกเสียง : vous allez vous allez [fr]
 • การออกเสียง : était était [fr]
 • การออกเสียง : vouloir vouloir [fr]
 • การออกเสียง : Est-ce Est-ce [fr]
 • การออกเสียง : peindre peindre [fr]
 • การออกเสียง : Je veux aller Je veux aller [fr]
 • การออกเสียง : nous nous appelons nous nous appelons [fr]
 • การออกเสียง : appeler appeler [fr]
 • การออกเสียง : je souhaite je souhaite [fr]
 • การออกเสียง : chercher chercher [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais chercher Je voudrais chercher [fr]
 • การออกเสียง : Je vais t'aimer Je vais t'aimer [fr]
 • การออกเสียง : gagner gagner [fr]
 • การออกเสียง : j'étudie j'étudie [fr]
 • การออกเสียง : penser penser [fr]
 • การออกเสียง : je fais je fais [fr]
 • การออกเสียง : tu parles tu parles [fr]
 • การออกเสียง : essayer essayer [fr]
 • การออกเสียง : je faisais je faisais [fr]
 • การออกเสียง : enseigner enseigner [fr]
 • การออกเสียง : attendre attendre [fr]
 • การออกเสียง : Commencer Commencer [fr]
 • การออกเสียง : compter compter [fr]
 • การออกเสียง : je prends je prends [fr]
 • การออกเสียง : vous faites vous faites [fr]
 • การออกเสียง : danser danser [fr]
 • การออกเสียง : J'ai besoin J'ai besoin [fr]
 • การออกเสียง : Nager Nager [fr]
 • การออกเสียง : tu aimes tu aimes [fr]
 • การออกเสียง : tu vas tu vas [fr]
 • การออกเสียง : Étudier Étudier [fr]
 • การออกเสียง : je mange je mange [fr]
 • การออกเสียง : je regarde je regarde [fr]
 • การออกเสียง : vous vous appelez vous vous appelez [fr]
 • การออกเสียง : j'aimerais j'aimerais [fr]
 • การออกเสียง : Arriver Arriver [fr]
 • การออกเสียง : atteindre atteindre [fr]
 • การออกเสียง : elles s'appellent elles s'appellent [fr]
 • การออกเสียง : nous allons nous allons [fr]
 • การออกเสียง : croire croire [fr]
 • การออกเสียง : pense pense [fr]
 • การออกเสียง : vous parlez vous parlez [fr]
 • การออกเสียง : j' aime j' aime [fr]
 • การออกเสียง : nous voulons nous voulons [fr]
 • การออกเสียง : je me souviens je me souviens [fr]
 • การออกเสียง : il s'appelle il s'appelle [fr]
 • การออกเสียง : je maintiendrai je maintiendrai [fr]
 • การออกเสียง : tuer tuer [fr]
 • การออกเสียง : apporter apporter [fr]
 • การออกเสียง : préparer préparer [fr]
 • การออกเสียง : s'asseoir s'asseoir [fr]
 • การออกเสียง : il va il va [fr]
 • การออกเสียง : nous parlons nous parlons [fr]
 • การออกเสียง : souhaiter souhaiter [fr]
 • การออกเสียง : je serai je serai [fr]
 • การออกเสียง : Savoir Savoir [fr]
 • การออกเสียง : j'ai été j'ai été [fr]
 • การออกเสียง : retourner retourner [fr]
 • การออกเสียง : elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียง : passer passer [fr]