หมวดหมู่:

verb present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb present tense

 • การออกเสียง : breathing breathing [en]
 • การออกเสียง : jogging jogging [en]
 • การออกเสียง : squirrels squirrels [en]
 • การออกเสียง : resulting resulting [en]
 • การออกเสียง : unites unites [en]
 • การออกเสียง : budgeting budgeting [en]
 • การออกเสียง : puts puts [en]
 • การออกเสียง : ought ought [en]
 • การออกเสียง : twerking twerking [en]
 • การออกเสียง : glistering glistering [en]
 • การออกเสียง : housekeeping housekeeping [en]
 • การออกเสียง : meddling meddling [en]
 • การออกเสียง : babbling babbling [en]
 • การออกเสียง : jangling jangling [en]
 • การออกเสียง : focuses focuses [en]
 • การออกเสียง : talking talking [en]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : emails emails [en]
 • การออกเสียง : excoriating excoriating [en]
 • การออกเสียง : lead (verb) lead (verb) [en]
 • การออกเสียง : leading (direction) leading (direction) [en]
 • การออกเสียง : falls falls [en]
 • การออกเสียง : drizzling drizzling [en]
 • การออกเสียง : Surges Surges [en]
 • การออกเสียง : slumbers slumbers [en]
 • การออกเสียง : coordinates (verb) coordinates (verb) [en]
 • การออกเสียง : catastrophizing catastrophizing [en]
 • การออกเสียง : respects respects [en]
 • การออกเสียง : bonking bonking [en]
 • การออกเสียง : skyjacking skyjacking [en]
 • การออกเสียง : parbuckling parbuckling [en]
 • การออกเสียง : gazundering gazundering [en]
 • การออกเสียง : whirs whirs [en]
 • การออกเสียง : does (verb) does (verb) [en]
 • การออกเสียง : voguing voguing [en]
 • การออกเสียง : foraging foraging [en]
 • การออกเสียง : faggoting faggoting [en]
 • การออกเสียง : sparring sparring [en]
 • การออกเสียง : levelling levelling [en]
 • การออกเสียง : encircling encircling [en]
 • การออกเสียง : cuffs cuffs [en]
 • การออกเสียง : becoming becoming [en]
 • การออกเสียง : plaits plaits [en]
 • การออกเสียง : stiffening stiffening [en]
 • การออกเสียง : spree-shooting spree-shooting [en]
 • การออกเสียง : blathering blathering [en]
 • การออกเสียง : counseling counseling [en]
 • การออกเสียง : counselling counselling [en]
 • การออกเสียง : bats bats [en]
 • การออกเสียง : hacking hacking [en]
 • การออกเสียง : sleeping sleeping [en]
 • การออกเสียง : snouting snouting [en]
 • การออกเสียง : vagabonding vagabonding [en]
 • การออกเสียง : sexting sexting [en]
 • การออกเสียง : plastering plastering [en]
 • การออกเสียง : having having [en]
 • การออกเสียง : foxes foxes [en]
 • การออกเสียง : quips quips [en]
 • การออกเสียง : segueing segueing [en]
 • การออกเสียง : blustering blustering [en]
 • การออกเสียง : hothousing hothousing [en]
 • การออกเสียง : paralleling paralleling [en]
 • การออกเสียง : heaving heaving [en]
 • การออกเสียง : cantering cantering [en]
 • การออกเสียง : リーディング リーディング [ja]
 • การออกเสียง : interrailing interrailing [en]
 • การออกเสียง : curves curves [en]
 • การออกเสียง : syringes syringes [en]
 • การออกเสียง : empowering empowering [en]
 • การออกเสียง : heaps heaps [en]
 • การออกเสียง : domineering domineering [en]
 • การออกเสียง : distilling distilling [en]
 • การออกเสียง : biases biases [en]
 • การออกเสียง : biasing biasing [en]
 • การออกเสียง : enduring enduring [en]
 • การออกเสียง : scintillating scintillating [en]
 • การออกเสียง : clacking clacking [en]
 • การออกเสียง : breeding breeding [en]
 • การออกเสียง : queuing queuing [en]
 • การออกเสียง : hitting hitting [en]
 • การออกเสียง : heating heating [en]
 • การออกเสียง : flaming flaming [en]
 • การออกเสียง : rankles rankles [en]
 • การออกเสียง : opposes opposes [en]
 • การออกเสียง : estimates (verb) estimates (verb) [en]
 • การออกเสียง : scars scars [en]
 • การออกเสียง : chilling chilling [en]
 • การออกเสียง : separates (verb) separates (verb) [en]
 • การออกเสียง : following following [en]
 • การออกเสียง : deducing deducing [en]
 • การออกเสียง : snatching snatching [en]
 • การออกเสียง : pricks pricks [en]
 • การออกเสียง : directing directing [en]
 • การออกเสียง : shampooing shampooing [en]
 • การออกเสียง : peering peering [en]
 • การออกเสียง : peers peers [en]
 • การออกเสียง : streaming streaming [en]
 • การออกเสียง : sloughing sloughing [en]
 • การออกเสียง : listing listing [en]
 • การออกเสียง : bucketing down bucketing down [en]