• การออกเสียงคำว่า touched touched [en]
 • การออกเสียงคำว่า thought thought [en]
 • การออกเสียงคำว่า ran ran [en]
 • การออกเสียงคำว่า stove stove [en]
 • การออกเสียงคำว่า used used [en]
 • การออกเสียงคำว่า were were [en]
 • การออกเสียงคำว่า was was [en]
 • การออกเสียงคำว่า feted feted [en]
 • การออกเสียงคำว่า won won [en]
 • การออกเสียงคำว่า ansah ansah [de]
 • การออกเสียงคำว่า parlayed parlayed [en]
 • การออกเสียงคำว่า gridato gridato [it]
 • การออกเสียงคำว่า alleged alleged [en]
 • การออกเสียงคำว่า harassed harassed [en]
 • การออกเสียงคำว่า impacted impacted [en]
 • การออกเสียงคำว่า absolved absolved [en]
 • การออกเสียงคำว่า dogged dogged [en]
 • การออกเสียงคำว่า reread reread [en]
 • การออกเสียงคำว่า filleted filleted [en]
 • การออกเสียงคำว่า chauffeured chauffeured [en]
 • การออกเสียงคำว่า ate ate [en]
 • การออกเสียงคำว่า eschewed eschewed [en]
 • การออกเสียงคำว่า massaged massaged [en]
 • การออกเสียงคำว่า divested divested [en]
 • การออกเสียงคำว่า researched researched [en]
 • การออกเสียงคำว่า knew knew [en]
 • การออกเสียงคำว่า wound (past participle) wound (past participle) [en]
 • การออกเสียงคำว่า tabled tabled [en]
 • การออกเสียงคำว่า chatted chatted [en]
 • การออกเสียงคำว่า sundered sundered [en]