หมวดหมู่:

vardai: vietovardis f.: LT: miestas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvardai: vietovardis f.: LT: miestas