หมวดหมู่:

vardai: asmenvardis f.: religinis /istorinis /mito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvardai: asmenvardis f.: religinis /istorinis /mito