• การออกเสียงคำว่า azumbre azumbre [es]
  • การออกเสียงคำว่า centímetro centímetro [es]
  • การออกเสียงคำว่า decímetro decímetro [es]
  • การออกเสียงคำว่า kilómetro kilómetro [es]