หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Äbde Äbde [tt]
 • การออกเสียง : Äcäkül Äcäkül [tt]
 • การออกเสียง : Äcem Äcem [tt]
 • การออกเสียง : Äcmäk Äcmäk [tt]
 • การออกเสียง : Äcmäkäy Äcmäkäy [tt]
 • การออกเสียง : Äcmär Äcmär [tt]
 • การออกเสียง : Äcmät Äcmät [tt]
 • การออกเสียง : Ädämsä Ädämsä [tt]
 • การออกเสียง : äger äger [sv]
 • การออกเสียง : Ägerce Ägerce [tt]
 • การออกเสียง : Älbädän Älbädän [tt]
 • การออกเสียง : Äldermeş Äldermeş [tt]
 • การออกเสียง : Älkäy Älkäy [tt]
 • การออกเสียง : Älki Älki [tt]
 • การออกเสียง : Älmändär Älmändär [tt]
 • การออกเสียง : Älşi Älşi [tt]
 • การออกเสียง : Ämäkäy Ämäkäy [tt]
 • การออกเสียง : Änäk Änäk [tt]
 • การออกเสียง : Ändereş Ändereş [tt]
 • การออกเสียง : Ärä Ärä [tt]
 • การออกเสียง : Ärnäş Ärnäş [tt]
 • การออกเสียง : Äsän Äsän [tt]
 • การออกเสียง : Äsän-Yelğa Äsän-Yelğa [tt]
 • การออกเสียง : Äsäy Äsäy [tt]
 • การออกเสียง : Äşnäk Äşnäk [tt]
 • การออกเสียง : Äşnäk-Qaçqalaq Äşnäk-Qaçqalaq [tt]
 • การออกเสียง : Ätäs Ätäs [tt]
 • การออกเสียง : Ätnä Ätnä [tt]
 • การออกเสียง : Äträkle Äträkle [tt]
 • การออกเสียง : Äyşä Äyşä [tt]
 • การออกเสียง : Äyşiäz Äyşiäz [tt]
 • การออกเสียง : Bäbki Bäbki [tt]
 • การออกเสียง : Bäçek Bäçek [tt]
 • การออกเสียง : Bağay Bağay [tt]
 • การออกเสียง : Bağrac Bağrac [tt]
 • การออกเสียง : Bäkäbez Bäkäbez [tt]
 • การออกเสียง : Bäker Bäker [de]
 • การออกเสียง : Bäki Bäki [tt]
 • การออกเสียง : Balan-Büläk Balan-Büläk [tt]
 • การออกเสียง : Balandış Balandış [tt]
 • การออกเสียง : Balanlı Balanlı [tt]
 • การออกเสียง : balçıqlı balçıqlı [tt]
 • การออกเสียง : Baldı-Kenä Baldı-Kenä [tt]
 • การออกเสียง : Bäli Bäli [tt]
 • การออกเสียง : Balımär Balımär [tt]
 • การออกเสียง : Balıq Bistäse Balıq Bistäse [tt]
 • การออกเสียง : Balıqlı Balıqlı [tt]
 • การออกเสียง : Balıqlı Çükäy Balıqlı Çükäy [tt]
 • การออกเสียง : Baltaç Baltaç [tt]
 • การออกเสียง : Baltamaq Baltamaq [tt]
 • การออกเสียง : Baltay Baltay [tt]
 • การออกเสียง : Banki-Suqayış Banki-Suqayış [tt]
 • การออกเสียง : Baqalı Baqalı [tt]
 • การออกเสียง : Baqça-Saray Baqça-Saray [tt]
 • การออกเสียง : Baqçasaray Baqçasaray [tt]
 • การออกเสียง : Baqşandı Baqşandı [tt]
 • การออกเสียง : Baqtaş Baqtaş [tt]
 • การออกเสียง : bäräñge bäräñge [tt]
 • การออกเสียง : Barcı-Pel’ga Barcı-Pel’ga [tt]
 • การออกเสียง : Barcı-Umğa Barcı-Umğa [tt]
 • การออกเสียง : Bärkätä Bärkätä [tt]
 • การออกเสียง : Bärleğuca Bärleğuca [tt]
 • การออกเสียง : Basqan Basqan [tt]
 • การออกเสียง : Bätke Bätke [tt]
 • การออกเสียง : Bawlı Bawlı [tt]
 • การออกเสียง : Baxta Baxta [tt]
 • การออกเสียง : Baxtaçı Baxtaçı [tt]
 • การออกเสียง : Bäxtiar Bäxtiar [tt]
 • การออกเสียง : Bay Büläk Bay Büläk [tt]
 • การออกเสียง : Bäyerle Bäyerle [tt]
 • การออกเสียง : Bayğol Bayğol [tt]
 • การออกเสียง : Baylanğar Baylanğar [tt]
 • การออกเสียง : Baylar Baylar [tt]
 • การออกเสียง : Baylar Sabası Baylar Sabası [tt]
 • การออกเสียง : Baymät Baymät [tt]
 • การออกเสียง : Baymorza Baymorza [tt]
 • การออกเสียง : Bayqal Bayqal [tt]
 • การออกเสียง : Bäyräkä Bäyräkä [tt]
 • การออกเสียง : Bäyräkätamaq Bäyräkätamaq [tt]
 • การออกเสียง : Bayraş Bayraş [tt]
 • การออกเสียง : Baytuğan Baytuğan [tt]
 • การออกเสียง : Bäzäkä Bäzäkä [tt]
 • การออกเสียง : Bazarlı Mataq Bazarlı Mataq [tt]
 • การออกเสียง : berek berek [hu]
 • การออกเสียง : Berençe May Berençe May [tt]
 • การออกเสียง : Berläş Berläş [tt]
 • การออกเสียง : Berlek Berlek [tt]
 • การออกเสียง : Bi Küle Bi Küle [tt]
 • การออกเสียง : Bibay Çallısı Bibay Çallısı [tt]
 • การออกเสียง : bier bier [de]
 • การออกเสียง : Bik-Üti Bik-Üti [tt]
 • การออกเสียง : Bikäsaz Bikäsaz [tt]
 • การออกเสียง : Bikbaw Bikbaw [tt]
 • การออกเสียง : Bikçuray Bikçuray [tt]
 • การออกเสียง : Biklän Biklän [tt]
 • การออกเสียง : Bikmäç Bikmäç [tt]
 • การออกเสียง : Bikmuraz Bikmuraz [tt]
 • การออกเสียง : Biknarat Biknarat [tt]
 • การออกเสียง : Biktäş Biktäş [tt]
 • การออกเสียง : Bilär Bilär [tt]