หมวดหมู่:

Top 200 Korean word frequency list

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTop 200 Korean word frequency list

 • การออกเสียง : il il [fr]
 • การออกเสียง : 진짜 진짜 [ko]
 • การออกเสียง : 거지 거지 [ko]
 • การออกเสียง : 우리 우리 [ko]
 • การออกเสียง : 십 [ko]
 • การออกเสียง : 이 [ko]
 • การออกเสียง : 살 [ko]
 • การออกเสียง : 더 [ko]
 • การออกเสียง : 정말 정말 [ko]
 • การออกเสียง : 오 [ko]
 • การออกเสียง : 그냥 그냥 [ko]
 • การออกเสียง : 네 [ko]
 • การออกเสียง : 년 [ko]
 • การออกเสียง : 삼 [ko]
 • การออกเสียง : 애들 애들 [ko]
 • การออกเสียง : 삼십 삼십 [ko]
 • การออกเสียง : 뭐 [ko]
 • การออกเสียง : 아니 아니 [ko]
 • การออกเสียง : 는 [ko]
 • การออกเสียง : 계속 계속 [ko]
 • การออกเสียง : 게 [ko]
 • การออกเสียง : 조금 조금 [ko]
 • การออกเสียง : 를 [ko]
 • การออกเสียง : 언니 언니 [ko]
 • การออกเสียง : 몇 [ko]
 • การออกเสียง : 두 [ko]
 • การออกเสียง : 그거 그거 [ko]
 • การออกเสียง : 무슨 무슨 [ko]
 • การออกเสียง : 한 [ko]
 • การออกเสียง : 그렇게 그렇게 [ko]
 • การออกเสียง : 거 [ko]
 • การออกเสียง : 정도 정도 [ko]
 • การออกเสียง : 보고 보고 [ko]
 • การออกเสียง : 그때 그때 [ko]
 • การออกเสียง : 아이고 아이고 [ko]
 • การออกเสียง : 왜 [ko]
 • การออกเสียง : 에 [ko]
 • การออกเสียง : 지 [ko]
 • การออกเสียง : 다른 다른 [ko]
 • การออกเสียง : 그리고 그리고 [ko]
 • การออกเสียง : 완전히 완전히 [ko]
 • การออกเสียง : 아주 아주 [ko]
 • การออกเสียง : 때문 때문 [ko]
 • การออกเสียง : 글쎄 글쎄 [ko]
 • การออกเสียง : 딱 [ko]
 • การออกเสียง : 봐 [ko]
 • การออกเสียง : 이거 이거 [ko]
 • การออกเสียง : 이십 이십 [ko]
 • การออกเสียง : 그러면 그러면 [ko]
 • การออกเสียง : 주고 주고 [ko]
 • การออกเสียง : 이제 이제 [ko]
 • การออกเสียง : 아니야 아니야 [ko]
 • การออกเสียง : 그래서 그래서 [ko]
 • การออกเสียง : 걸 [ko]
 • การออกเสียง : 갈 [ko]
 • การออกเสียง : 막 [ko]
 • การออกเสียง : 해서 해서 [ko]
 • การออกเสียง : 맨날 맨날 [ko]
 • การออกเสียง : 나도 나도 [ko]
 • การออกเสียง : 건 [ko]
 • การออกเสียง : 하여튼 하여튼 [ko]
 • การออกเสียง : 응 [ko]
 • การออกเสียง : 한번 한번 [ko]
 • การออกเสียง : 날 [ko]
 • การออกเสียง : 가서 가서 [ko]
 • การออกเสียง : 줄 [ko]
 • การออกเสียง : 돼 [ko]
 • การออกเสียง : 참 [ko]
 • การออกเสียง : 난 [ko]
 • การออกเสียง : 근데 근데 [ko]
 • การออกเสียง : 거야 거야 [ko]
 • การออกเสียง : 온 [ko]
 • การออกเสียง : 하면 하면 [ko]
 • การออกเสียง : 가고 가고 [ko]
 • การออกเสียง : 그런 그런 [ko]
 • การออกเสียง : 이런 이런 [ko]
 • การออกเสียง : 하고 하고 [ko]
 • การออกเสียง : 될 [ko]
 • การออกเสียง : 이렇게 이렇게 [ko]
 • การออกเสียง : 분 [ko]
 • การออกเสียง : 데 [ko]
 • การออกเสียง : 그러고 그러고 [ko]
 • การออกเสียง : 수 [ko]
 • การออกเสียง : 인제 인제 [ko]
 • การออกเสียง : 얘기 얘기 [ko]
 • การออกเสียง : 할 [ko]
 • การออกเสียง : 그런데 그런데 [ko]
 • การออกเสียง : 에서 에서 [ko]
 • การออกเสียง : 그렇지 그렇지 [ko]
 • การออกเสียง : 와서 와서 [ko]
 • การออกเสียง : 되게 되게 [ko]
 • การออกเสียง : 하지 하지 [ko]
 • การออกเสียง : 애가 애가 [ko]
 • การออกเสียง : 그러니까 그러니까 [ko]