หมวดหมู่:

Top 200 Korean word frequency list

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTop 200 Korean word frequency list

 • การออกเสียง : 진짜
  진짜 [ko]
 • การออกเสียง : 이
  [ko]
 • การออกเสียง : 오
  [ko]
 • การออกเสียง : 거지
  거지 [ko]
 • การออกเสียง : 를
  [ko]
 • การออกเสียง : 십
  [ko]
 • การออกเสียง : 우리
  우리 [ko]
 • การออกเสียง : 네
  [ko]
 • การออกเสียง : 삼
  [ko]
 • การออกเสียง : 정말
  정말 [ko]
 • การออกเสียง : 더
  [ko]
 • การออกเสียง : 살
  [ko]
 • การออกเสียง : 게
  [ko]
 • การออกเสียง : 는
  [ko]
 • การออกเสียง : 년
  [ko]
 • การออกเสียง : 몇
  [ko]
 • การออกเสียง : 그냥
  그냥 [ko]
 • การออกเสียง : 뭐
  [ko]
 • การออกเสียง : 삼십
  삼십 [ko]
 • การออกเสียง : 언니
  언니 [ko]
 • การออกเสียง : 아니
  아니 [ko]
 • การออกเสียง : 애들
  애들 [ko]
 • การออกเสียง : 조금
  조금 [ko]
 • การออกเสียง : 에
  [ko]
 • การออกเสียง : 계속
  계속 [ko]
 • การออกเสียง : 왜
  [ko]
 • การออกเสียง : 두
  [ko]
 • การออกเสียง : 거
  [ko]
 • การออกเสียง : 무슨
  무슨 [ko]
 • การออกเสียง : 한
  [ko]
 • การออกเสียง : 그거
  그거 [ko]
 • การออกเสียง : 지
  [ko]
 • การออกเสียง : 그리고
  그리고 [ko]
 • การออกเสียง : 그렇게
  그렇게 [ko]
 • การออกเสียง : 그때
  그때 [ko]
 • การออกเสียง : 정도
  정도 [ko]
 • การออกเสียง : 다른
  다른 [ko]
 • การออกเสียง : 아이고
  아이고 [ko]
 • การออกเสียง : 보고
  보고 [ko]
 • การออกเสียง : 아주
  아주 [ko]
 • การออกเสียง : 이십
  이십 [ko]
 • การออกเสียง : 봐
  [ko]
 • การออกเสียง : 완전히
  완전히 [ko]
 • การออกเสียง : 이거
  이거 [ko]
 • การออกเสียง : 글쎄
  글쎄 [ko]
 • การออกเสียง : 때문
  때문 [ko]
 • การออกเสียง : 딱
  [ko]
 • การออกเสียง : 이제
  이제 [ko]
 • การออกเสียง : 응
  [ko]
 • การออกเสียง : 그래서
  그래서 [ko]
 • การออกเสียง : 수
  [ko]
 • การออกเสียง : 그러면
  그러면 [ko]
 • การออกเสียง : 걸
  [ko]
 • การออกเสียง : 날
  [ko]
 • การออกเสียง : 돼
  [ko]
 • การออกเสียง : 건
  [ko]
 • การออกเสียง : 주고
  주고 [ko]
 • การออกเสียง : 아니야
  아니야 [ko]
 • การออกเสียง : 갈
  [ko]
 • การออกเสียง : 분
  [ko]
 • การออกเสียง : 나도
  나도 [ko]
 • การออกเสียง : 막
  [ko]
 • การออกเสียง : 해서
  해서 [ko]
 • การออกเสียง : 줄
  [ko]
 • การออกเสียง : 하고
  하고 [ko]
 • การออกเสียง : 맨날
  맨날 [ko]
 • การออกเสียง : 한번
  한번 [ko]
 • การออกเสียง : 될
  [ko]
 • การออกเสียง : 참
  [ko]
 • การออกเสียง : 근데
  근데 [ko]
 • การออกเสียง : 난
  [ko]
 • การออกเสียง : 하여튼
  하여튼 [ko]
 • การออกเสียง : 이렇게
  이렇게 [ko]
 • การออกเสียง : 온
  [ko]
 • การออกเสียง : 가서
  가서 [ko]
 • การออกเสียง : 얘기
  얘기 [ko]
 • การออกเสียง : 그런
  그런 [ko]
 • การออกเสียง : 데
  [ko]
 • การออกเสียง : 이런
  이런 [ko]
 • การออกเสียง : 거야
  거야 [ko]
 • การออกเสียง : 가고
  가고 [ko]
 • การออกเสียง : 하면
  하면 [ko]
 • การออกเสียง : 에서
  에서 [ko]
 • การออกเสียง : 할
  [ko]
 • การออกเสียง : 그런데
  그런데 [ko]
 • การออกเสียง : 그러고
  그러고 [ko]
 • การออกเสียง : 인제
  인제 [ko]
 • การออกเสียง : 그렇지
  그렇지 [ko]
 • การออกเสียง : 되게
  되게 [ko]
 • การออกเสียง : 와서
  와서 [ko]
 • การออกเสียง : 하지
  하지 [ko]
 • การออกเสียง : 그러니까
  그러니까 [ko]
 • การออกเสียง : 애가
  애가 [ko]