หมวดหมู่:

toneless words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoneless words

 • การออกเสียง : 陪送 陪送 [zh]
 • การออกเสียง : 道士 道士 [zh]
 • การออกเสียง : 嚏喷 嚏喷 [zh]
 • การออกเสียง : 宽绰 宽绰 [zh]
 • การออกเสียง : 蹦达 蹦达 [zh]
 • การออกเสียง : 泼辣 泼辣 [zh]
 • การออกเสียง : 唧哝 唧哝 [zh]
 • การออกเสียง : 榫头 榫头 [zh]
 • การออกเสียง : 浪头 浪头 [zh]
 • การออกเสียง : 里头 里头 [zh]
 • การออกเสียง : 近乎 近乎 [zh]
 • การออกเสียง : 实落 实落 [zh]
 • การออกเสียง : 卖弄 卖弄 [zh]
 • การออกเสียง : 席子 席子 [gan]
 • การออกเสียง : 笼嘴 笼嘴 [zh]
 • การออกเสียง : 陪房 陪房 [zh]
 • การออกเสียง : 苦处 苦处 [zh]
 • การออกเสียง : 垫子 垫子 [zh]
 • การออกเสียง : 干巴 干巴 [zh]
 • การออกเสียง : 凳子 凳子 [zh]
 • การออกเสียง : 表蒙子 表蒙子 [zh]
 • การออกเสียง : 搭腰 搭腰 [zh]
 • การออกเสียง : 救应 救应 [zh]
 • การออกเสียง : 弓子 弓子 [zh]
 • การออกเสียง : 褥子 褥子 [zh]
 • การออกเสียง : 瘤子 瘤子 [zh]
 • การออกเสียง : 激灵 激灵 [zh]
 • การออกเสียง : 痢疾 痢疾 [zh]
 • การออกเสียง : 熬头 熬头 [zh]
 • การออกเสียง : 巴拉 巴拉 [zh]
 • การออกเสียง : 叫唤 叫唤 [zh]
 • การออกเสียง : 机灵 机灵 [zh]
 • การออกเสียง : 妹夫 妹夫 [zh]
 • การออกเสียง : 兴头 兴头 [zh]
 • การออกเสียง : 活计 活计 [zh]
 • การออกเสียง : 呱嗒 呱嗒 [zh]
 • การออกเสียง : 铜匠 铜匠 [zh]
 • การออกเสียง : 雹子 雹子 [zh]
 • การออกเสียง : 卡子 卡子 [zh]
 • การออกเสียง : 笔杆子 笔杆子 [zh]
 • การออกเสียง : 忌妒 忌妒 [zh]
 • การออกเสียง : 佛爷 佛爷 [zh]
 • การออกเสียง : 王爷 王爷 [zh]
 • การออกเสียง : 杠杠 杠杠 [zh]
 • การออกเสียง : 飘悠 飘悠 [zh]
 • การออกเสียง : 搀和 搀和 [zh]
 • การออกเสียง : 辈子 辈子 [zh]
 • การออกเสียง : 鲜亮 鲜亮 [zh]
 • การออกเสียง : 箅子 箅子 [zh]
 • การออกเสียง : 勾搭 勾搭 [zh]
 • การออกเสียง : 来得 来得 [zh]
 • การออกเสียง : 盖头 盖头 [zh]
 • การออกเสียง : 褂子 褂子 [gan]
 • การออกเสียง : 妃子 妃子 [zh]
 • การออกเสียง : 磕打 磕打 [zh]
 • การออกเสียง : 虱子 虱子 [zh]
 • การออกเสียง : 絮烦 絮烦 [zh]
 • การออกเสียง : 排揎 排揎 [zh]
 • การออกเสียง : 踢蹬 踢蹬 [zh]
 • การออกเสียง : 气性 气性 [zh]
 • การออกเสียง : 动静 动静 [zh]
 • การออกเสียง : 少爷 少爷 [zh]
 • การออกเสียง : 细挑 细挑 [zh]
 • การออกเสียง : 平正 平正 [zh]
 • การออกเสียง : 乜斜 乜斜 [zh]
 • การออกเสียง : 帘子 帘子 [zh]
 • การออกเสียง : 胳臂 胳臂 [zh]
 • การออกเสียง : 亮堂 亮堂 [zh]
 • การออกเสียง : 见识 见识 [wuu]
 • การออกเสียง : 麸子 麸子 [zh]
 • การออกเสียง : 盘缠 盘缠 [zh]
 • การออกเสียง : 念叨 念叨 [zh]
 • การออกเสียง : 锅饼 锅饼 [zh]
 • การออกเสียง : 半吊子 半吊子 [zh]
 • การออกเสียง : 麻秸 麻秸 [zh]
 • การออกเสียง : 皮匠 皮匠 [zh]
 • การออกเสียง : 姑父 姑父 [zh]
 • การออกเสียง : 提溜 提溜 [zh]
 • การออกเสียง : 玻璃钢 玻璃钢 [zh]
 • การออกเสียง : 透亮 透亮 [zh]
 • การออกเสียง : 铺子 铺子 [zh]
 • การออกเสียง : 老实 老实 [wuu]
 • การออกเสียง : 木樨 木樨 [zh]
 • การออกเสียง : 门道 门道 [zh]
 • การออกเสียง : 吧唧 吧唧 [zh]
 • การออกเสียง : 脑子 脑子 [zh]
 • การออกเสียง : 叨叨 叨叨 [zh]
 • การออกเสียง : 水灵 水灵 [zh]
 • การออกเสียง : 爆仗 爆仗 [zh]
 • การออกเสียง : 实诚 实诚 [zh]
 • การออกเสียง : 含糊 含糊 [zh]
 • การออกเสียง : 花哨 花哨 [zh]
 • การออกเสียง : 疲沓 疲沓 [zh]
 • การออกเสียง : 顺和 顺和 [zh]
 • การออกเสียง : 棱缝 棱缝 [zh]
 • การออกเสียง : 差不离儿 差不离儿 [zh]
 • การออกเสียง : 把(bà)子 把(bà)子 [zh]
 • การออกเสียง : 漆匠 漆匠 [zh]
 • การออกเสียง : 寿数 寿数 [zh]
 • การออกเสียง : 气数 气数 [zh]