หมวดหมู่:

Türkçe fiiller

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTürkçe fiiller

 • การออกเสียง : beklemek beklemek [tr]
 • การออกเสียง : unutmak unutmak [tr]
 • การออกเสียง : yanıt vermek yanıt vermek [tr]
 • การออกเสียง : olmak olmak [tr]
 • การออกเสียง : gelmek gelmek [tr]
 • การออกเสียง : demek demek [tr]
 • การออกเสียง : ağlamak ağlamak [tr]
 • การออกเสียง : okumak okumak [tr]
 • การออกเสียง : güneşlenmek güneşlenmek [tr]
 • การออกเสียง : konuşmak konuşmak [tr]
 • การออกเสียง : bilmek bilmek [tr]
 • การออกเสียง : katılmak katılmak [tr]
 • การออกเสียง : anlamak anlamak [tr]
 • การออกเสียง : çitilemek çitilemek [tr]
 • การออกเสียง : kırmak kırmak [tr]
 • การออกเสียง : şampuanlamak şampuanlamak [tr]
 • การออกเสียง : gülmek gülmek [tr]
 • การออกเสียง : yaşamak yaşamak [tr]
 • การออกเสียง : almak almak [tr]
 • การออกเสียง : aramak aramak [tr]
 • การออกเสียง : hapı yutmak hapı yutmak [tr]
 • การออกเสียง : gitmek gitmek [tr]
 • การออกเสียง : yatmak yatmak [tr]
 • การออกเสียง : ilaçlamak ilaçlamak [tr]
 • การออกเสียง : derinleşmek derinleşmek [tr]
 • การออกเสียง : ağırlamak ağırlamak [tr]
 • การออกเสียง : şike yapmak şike yapmak [tr]
 • การออกเสียง : koşmak koşmak [tr]
 • การออกเสียง : özlemek özlemek [tr]
 • การออกเสียง : doğmak doğmak [tr]
 • การออกเสียง : durulaşmak durulaşmak [tr]
 • การออกเสียง : zarar vermek zarar vermek [tr]
 • การออกเสียง : bırakmak bırakmak [tr]
 • การออกเสียง : başlamak başlamak [tr]
 • การออกเสียง : hazzetmek hazzetmek [tr]
 • การออกเสียง : azap çekmek azap çekmek [tr]
 • การออกเสียง : öpüşmek öpüşmek [tr]
 • การออกเสียง : çivilemek çivilemek [tr]
 • การออกเสียง : arınmak arınmak [tr]
 • การออกเสียง : yüzmek yüzmek [tr]
 • การออกเสียง : kıstırmak kıstırmak [tr]
 • การออกเสียง : afişe etmek afişe etmek [tr]
 • การออกเสียง : vazgeçmek vazgeçmek [tr]
 • การออกเสียง : sönmek sönmek [tr]
 • การออกเสียง : görmek görmek [tr]
 • การออกเสียง : sıyırmak sıyırmak [tr]
 • การออกเสียง : pompalanmak pompalanmak [tr]
 • การออกเสียง : bağırmak bağırmak [tr]
 • การออกเสียง : dolmak dolmak [tr]
 • การออกเสียง : kavramak kavramak [tr]
 • การออกเสียง : sevmek sevmek [tr]
 • การออกเสียง : sormak sormak [tr]
 • การออกเสียง : tapmak tapmak [tr]
 • การออกเสียง : yazılmak yazılmak [tr]
 • การออกเสียง : üşenmek üşenmek [tr]
 • การออกเสียง : hecelemek hecelemek [tr]
 • การออกเสียง : ısırmak ısırmak [tr]
 • การออกเสียง : gebermek gebermek [tr]
 • การออกเสียง : densizleşmek densizleşmek [tr]
 • การออกเสียง : elemek elemek [tr]
 • การออกเสียง : kaçmak kaçmak [tr]
 • การออกเสียง : oturmak oturmak [tr]
 • การออกเสียง : dayanışmak dayanışmak [tr]
 • การออกเสียง : azmettirmek azmettirmek [tr]
 • การออกเสียง : var olmak var olmak [tr]
 • การออกเสียง : anlaşılmak anlaşılmak [tr]
 • การออกเสียง : çizmek çizmek [tr]
 • การออกเสียง : yağmak yağmak [tr]
 • การออกเสียง : aşermek aşermek [tr]
 • การออกเสียง : atlamak atlamak [tr]
 • การออกเสียง : kaybetmek kaybetmek [tr]
 • การออกเสียง : çığrışmak çığrışmak [tr]
 • การออกเสียง : giymek giymek [tr]
 • การออกเสียง : karşı olmak karşı olmak [tr]
 • การออกเสียง : bulmak bulmak [tr]
 • การออกเสียง : kullanmak kullanmak [tr]
 • การออกเสียง : çakmak çakmak [tr]
 • การออกเสียง : yoğurmak yoğurmak [tr]
 • การออกเสียง : öğretmek öğretmek [tr]
 • การออกเสียง : hazırlamak hazırlamak [tr]
 • การออกเสียง : yıpratmak yıpratmak [tr]
 • การออกเสียง : inanmak inanmak [tr]
 • การออกเสียง : korumak korumak [tr]
 • การออกเสียง : susmak susmak [tr]
 • การออกเสียง : çökmek çökmek [tr]
 • การออกเสียง : bölmek bölmek [tr]
 • การออกเสียง : dolaşmak dolaşmak [tr]
 • การออกเสียง : kusmak kusmak [tr]
 • การออกเสียง : kapatmak kapatmak [tr]
 • การออกเสียง : hapşırmak hapşırmak [tr]
 • การออกเสียง : benzetmek benzetmek [tr]
 • การออกเสียง : buyurmak buyurmak [tr]
 • การออกเสียง : parçalamak parçalamak [tr]
 • การออกเสียง : istemek istemek [tr]
 • การออกเสียง : demlenmek demlenmek [tr]
 • การออกเสียง : liberalleşmek liberalleşmek [tr]
 • การออกเสียง : boğazlamak boğazlamak [tr]
 • การออกเสียง : acımak acımak [tr]
 • การออกเสียง : çelmelemek çelmelemek [tr]
 • การออกเสียง : öğütmek öğütmek [tr]