• การออกเสียงคำว่า pai pai [pt]
 • การออกเสียงคำว่า chasqui chasqui [es]
 • การออกเสียงคำว่า retril retril [es]
 • การออกเสียงคำว่า cacorro cacorro [es]
 • การออกเสียงคำว่า cochazo cochazo [es]
 • การออกเสียงคำว่า azo azo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า pamento pamento [es]
 • การออกเสียงคำว่า caseto caseto [es]
 • การออกเสียงคำว่า aserto aserto [es]
 • การออกเสียงคำว่า xerocopia xerocopia [it]
 • การออกเสียงคำว่า chimango chimango [pt]
 • การออกเสียงคำว่า escrache escrache [es]
 • การออกเสียงคำว่า cuchuco cuchuco [es]
 • การออกเสียงคำว่า absorciómetro absorciómetro [es]
 • การออกเสียงคำว่า jibión jibión [es]
 • การออกเสียงคำว่า alhumajo alhumajo [es]
 • การออกเสียงคำว่า alhucemilla alhucemilla [es]
 • การออกเสียงคำว่า alhorría alhorría [es]
 • การออกเสียงคำว่า ajipuerro ajipuerro [es]
 • การออกเสียงคำว่า buriel buriel [es]
 • การออกเสียงคำว่า cuscurro cuscurro [es]
 • การออกเสียงคำว่า cupulhue cupulhue [es]
 • การออกเสียงคำว่า gargolismo gargolismo [es]
 • การออกเสียงคำว่า baldragas baldragas [es]
 • การออกเสียงคำว่า binguí binguí [es]
 • การออกเสียงคำว่า tranchete tranchete [es]
 • การออกเสียงคำว่า desembarcadero desembarcadero [es]
 • การออกเสียงคำว่า chicote chicote [pt]
 • การออกเสียงคำว่า cunacho cunacho [es]
 • การออกเสียงคำว่า repique repique [pt]