หมวดหมู่:

substantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo

 • การออกเสียง : chasquete chasquete [pt]
 • การออกเสียง : consumpção consumpção [pt]
 • การออกเสียง : estribilho estribilho [pt]
 • การออกเสียง : Pico da Bandeira Pico da Bandeira [pt]
 • การออกเสียง : abortivo abortivo [pt]
 • การออกเสียง : prasta prasta [pt]
 • การออกเสียง : xestal xestal [gl]
 • การออกเสียง : grossula grossula [ia]
 • การออกเสียง : albergue juvenil albergue juvenil [es]
 • การออกเสียง : consunção consunção [pt]
 • การออกเสียง : retumbo retumbo [pt]
 • การออกเสียง : suarda suarda [pt]
 • การออกเสียง : acampando acampando [es]
 • การออกเสียง : ab-ruptude ab-ruptude [pt]
 • การออกเสียง : tosquice tosquice [pt]
 • การออกเสียง : torpitude torpitude [en]
 • การออกเสียง : pré-palato pré-palato [pt]
 • การออกเสียง : incognoscível incognoscível [pt]
 • การออกเสียง : nortada nortada [pt]
 • การออกเสียง : insânia insânia [pt]
 • การออกเสียง : suaíle suaíle [pt]
 • การออกเสียง : apendículo apendículo [pt]
 • การออกเสียง : ésculo ésculo [pt]
 • การออกเสียง : palatio palatio [ia]
 • การออกเสียง : narcotico narcotico [it]
 • การออกเสียง : clinica clinica [it]
 • การออกเสียง : estúrdia estúrdia [pt]
 • การออกเสียง : suvaco suvaco [pt]
 • การออกเสียง : tecnomaga tecnomaga [pt]
 • การออกเสียง : maniáculo maniáculo [pt]
 • การออกเสียง : abiquara abiquara [pt]
 • การออกเสียง : eversão eversão [pt]
 • การออกเสียง : pilhote pilhote [pt]
 • การออกเสียง : saboeiro saboeiro [pt]
 • การออกเสียง : sub-base sub-base [pt]
 • การออกเสียง : abrote abrote [pt]
 • การออกเสียง : acerbice acerbice [pt]
 • การออกเสียง : obra-prima obra-prima [pt]
 • การออกเสียง : angarellas angarellas [gl]
 • การออกเสียง : prossecução prossecução [pt]
 • การออกเสียง : gentama gentama [pt]
 • การออกเสียง : abastimento abastimento [pt]
 • การออกเสียง : abegoa abegoa [pt]
 • การออกเสียง : penhor penhor [pt]
 • การออกเสียง : governículo governículo [pt]
 • การออกเสียง : tríduo tríduo [pt]
 • การออกเสียง : plenilúnio plenilúnio [pt]
 • การออกเสียง : fravônio fravônio [pt]
 • การออกเสียง : ervaçal ervaçal [pt]
 • การออกเสียง : conventículo conventículo [pt]
 • การออกเสียง : turpilóquio turpilóquio [pt]
 • การออกเสียง : abecásio abecásio [pt]
 • การออกเสียง : espículo espículo [pt]
 • การออกเสียง : auso auso [pt]
 • การออกเสียง : eurônoto eurônoto [pt]
 • การออกเสียง : pilantragem pilantragem [pt]
 • การออกเสียง : leônculo leônculo [pt]
 • การออกเสียง : inverossimilitude inverossimilitude [pt]
 • การออกเสียง : subimento subimento [pt]
 • การออกเสียง : fontículo fontículo [pt]
 • การออกเสียง : pervinco pervinco [pt]
 • การออกเสียง : estrupido estrupido [pt]
 • การออกเสียง : encantrix encantrix [pt]
 • การออกเสียง : abrideira abrideira [pt]
 • การออกเสียง : povaréu povaréu [pt]
 • การออกเสียง : requeime requeime [pt]
 • การออกเสียง : súber súber [pt]
 • การออกเสียง : suicidomania suicidomania [pt]
 • การออกเสียง : throno throno [ia]
 • การออกเสียง : abcissa abcissa [pt]
 • การออกเสียง : enxerga enxerga [pt]
 • การออกเสียง : salário-mínimo salário-mínimo [pt]
 • การออกเสียง : tranqueira tranqueira [pt]
 • การออกเสียง : mandranice mandranice [pt]
 • การออกเสียง : animálculo animálculo [pt]
 • การออกเสียง : madracice madracice [pt]
 • การออกเสียง : arbúsculo arbúsculo [pt]
 • การออกเสียง : malacia malacia [la]
 • การออกเสียง : matulagem matulagem [pt]
 • การออกเสียง : bobice bobice [pt]
 • การออกเสียง : cizânia cizânia [pt]
 • การออกเสียง : crisofilia crisofilia [pt]
 • การออกเสียง : prequela prequela [pt]
 • การออกเสียง : abaetê abaetê [pt]
 • การออกเสียง : asnaria asnaria [pt]
 • การออกเสียง : ronceirice ronceirice [pt]
 • การออกเสียง : escorralho escorralho [pt]
 • การออกเสียง : subdivisão subdivisão [pt]
 • การออกเสียง : permansividade permansividade [pt]
 • การออกเสียง : bitela bitela [pt]
 • การออกเสียง : subdomínio subdomínio [pt]
 • การออกเสียง : suaviloquência suaviloquência [pt]
 • การออกเสียง : gastura gastura [pt]
 • การออกเสียง : suarabácti suarabácti [pt]
 • การออกเสียง : sobrevirtude sobrevirtude [pt]
 • การออกเสียง : perícope perícope [pt]
 • การออกเสียง : atramento atramento [pt]
 • การออกเสียง : urtica urtica [ia]
 • การออกเสียง : arranhacéu arranhacéu [pt]
 • การออกเสียง : circuncírculo circuncírculo [pt]