หมวดหมู่:

stopniowanie przysłówków

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstopniowanie przysłówków

 • การออกเสียง : szybciej szybciej [pl]
 • การออกเสียง : hałaśliwiej hałaśliwiej [pl]
 • การออกเสียง : kategoryczniej kategoryczniej [pl]
 • การออกเสียง : bystrzej bystrzej [pl]
 • การออกเสียง : kłótliwiej kłótliwiej [pl]
 • การออกเสียง : komiczniej komiczniej [pl]
 • การออกเสียง : bałamutniej bałamutniej [pl]
 • การออกเสียง : najwyżej najwyżej [pl]
 • การออกเสียง : najwyraźniej najwyraźniej [pl]
 • การออกเสียง : chrypliwiej chrypliwiej [pl]
 • การออกเสียง : ściślej ściślej [pl]
 • การออกเสียง : najchełpliwiej najchełpliwiej [pl]
 • การออกเสียง : wcześniej wcześniej [pl]
 • การออกเสียง : jurniej jurniej [pl]
 • การออกเสียง : najlżej najlżej [pl]
 • การออกเสียง : drapieżniej drapieżniej [pl]
 • การออกเสียง : milej milej [pl]
 • การออกเสียง : fałszywiej fałszywiej [pl]
 • การออกเสียง : dostojniej dostojniej [pl]
 • การออกเสียง : wydatniej wydatniej [pl]
 • การออกเสียง : szczelniej szczelniej [pl]
 • การออกเสียง : czołobitniej czołobitniej [pl]
 • การออกเสียง : dociekliwiej dociekliwiej [pl]
 • การออกเสียง : składniej składniej [pl]
 • การออกเสียง : fartowniej fartowniej [pl]
 • การออกเสียง : buńczuczniej buńczuczniej [pl]
 • การออกเสียง : najboleśniej najboleśniej [pl]
 • การออกเสียง : najrychlej najrychlej [pl]
 • การออกเสียง : dufniej dufniej [pl]
 • การออกเสียง : elastyczniej elastyczniej [pl]
 • การออกเสียง : kompletniej kompletniej [pl]
 • การออกเสียง : usilniej usilniej [pl]
 • การออกเสียง : biedniej biedniej [pl]
 • การออกเสียง : frywolniej frywolniej [pl]
 • การออกเสียง : głośniej głośniej [pl]
 • การออกเสียง : najagresywniej najagresywniej [pl]
 • การออกเสียง : najostrzej najostrzej [pl]
 • การออกเสียง : niżej niżej [pl]
 • การออกเสียง : trudniej trudniej [pl]
 • การออกเสียง : mniej lub bardziej mniej lub bardziej [pl]
 • การออกเสียง : schludniej schludniej [pl]
 • การออกเสียง : najbliżej najbliżej [pl]
 • การออกเสียง : ostrożniej ostrożniej [pl]
 • การออกเสียง : poważniej poważniej [pl]
 • การออกเสียง : rychlej rychlej [pl]
 • การออกเสียง : silniej silniej [pl]
 • การออกเสียง : najkorzystniej najkorzystniej [pl]
 • การออกเสียง : ostrzej ostrzej [pl]
 • การออกเสียง : najmocniej najmocniej [pl]