หมวดหมู่:

språk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspråk

 • การออกเสียง : svenska svenska [sv]
 • การออกเสียง : bengali bengali [en]
 • การออกเสียง : rikssvenska rikssvenska [sv]
 • การออกเสียง : kroatiska kroatiska [sv]
 • การออกเสียง : persiska persiska [sv]
 • การออกเสียง : spanska spanska [sv]
 • การออกเสียง : mongoliska mongoliska [sv]
 • การออกเสียง : färöiska färöiska [sv]
 • การออกเสียง : grekiska grekiska [sv]
 • การออกเสียง : kazakiska kazakiska [sv]
 • การออกเสียง : tjetjenska tjetjenska [sv]
 • การออกเสียง : kurdiska kurdiska [sv]
 • การออกเสียง : skotska skotska [cs]
 • การออกเสียง : iranska iranska [sv]
 • การออกเสียง : uzbekiska uzbekiska [sv]
 • การออกเสียง : vietnamesiska vietnamesiska [sv]
 • การออกเสียง : finlandssvenska finlandssvenska [sv]
 • การออกเสียง : ukrainska ukrainska [sv]
 • การออกเสียง : schweizertyska schweizertyska [sv]
 • การออกเสียง : muminsvenska muminsvenska [sv]
 • การออกเสียง : sockenmål sockenmål [sv]
 • การออกเสียง : romska romska [sv]
 • การออกเสียง : slovakiska slovakiska [sv]
 • การออกเสียง : assamesiska assamesiska [sv]
 • การออกเสียง : uiguriska uiguriska [sv]
 • การออกเสียง : singalesiska singalesiska [sv]
 • การออกเสียง : enaresamiska enaresamiska [sv]
 • การออกเสียง : katalanska katalanska [sv]
 • การออกเสียง : grönländska grönländska [sv]
 • การออกเสียง : läkarspråk läkarspråk [sv]
 • การออกเสียง : språkfilosofi språkfilosofi [sv]