หมวดหมู่:

społeczeństwo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspołeczeństwo

 • การออกเสียง : infrastruktura infrastruktura [pl]
 • การออกเสียง : prześladowane prześladowane [pl]
 • การออกเสียง : burżuazja burżuazja [pl]
 • การออกเสียง : wrzenie wrzenie [pl]
 • การออกเสียง : klasowość klasowość [pl]
 • การออกเสียง : matriarchat matriarchat [de]
 • การออกเสียง : aspołeczna aspołeczna [pl]
 • การออกเสียง : publiczny publiczny [pl]
 • การออกเสียง : nieobyczajnie nieobyczajnie [pl]
 • การออกเสียง : resocjalizacja resocjalizacja [pl]
 • การออกเสียง : robaczywe robaczywe [pl]
 • การออกเสียง : bizantyjskie bizantyjskie [pl]
 • การออกเสียง : oporne oporne [pl]
 • การออกเสียง : skonfliktowane skonfliktowane [pl]
 • การออกเสียง : pobożne pobożne [pl]
 • การออกเสียง : niepoinformowane niepoinformowane [pl]
 • การออกเสียง : matriarchalny matriarchalny [pl]
 • การออกเสียง : populistycznie populistycznie [pl]
 • การออกเสียง : analfabetyzm analfabetyzm [pl]
 • การออกเสียง : oczytane oczytane [pl]
 • การออกเสียง : społecznościowa społecznościowa [pl]
 • การออกเสียง : społeczny społeczny [pl]
 • การออกเสียง : uspołecznić uspołecznić [pl]
 • การออกเสียง : niezadowolone niezadowolone [pl]
 • การออกเสียง : wykształcone wykształcone [pl]
 • การออกเสียง : zawstydzone zawstydzone [pl]
 • การออกเสียง : społecznik społecznik [pl]
 • การออกเสียง : socjalizacja socjalizacja [pl]
 • การออกเสียง : w społeczeństwie w społeczeństwie [pl]
 • การออกเสียง : poza społeczeństwem poza społeczeństwem [pl]