หมวดหมู่:

speech

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspeech

 • การออกเสียง : staccato staccato [en]
 • การออกเสียง : diction diction [en]
 • การออกเสียง : fluffing fluffing [en]
 • การออกเสียง : soliloquize soliloquize [en]
 • การออกเสียง : enunciation enunciation [en]
 • การออกเสียง : tittle-tattle tittle-tattle [en]
 • การออกเสียง : declaim declaim [en]
 • การออกเสียง : declamation declamation [en]
 • การออกเสียง : dialogist dialogist [en]
 • การออกเสียง : monologist monologist [en]
 • การออกเสียง : orally orally [en]
 • การออกเสียง : quoth quoth [en]
 • การออกเสียง : fricative fricative [en]
 • การออกเสียง : fricatives fricatives [en]
 • การออกเสียง : utter utter [en]
 • การออกเสียง : malapropism malapropism [en]
 • การออกเสียง : mellifluous mellifluous [en]
 • การออกเสียง : electropalatograph electropalatograph [en]
 • การออกเสียง : articulography articulography [en]
 • การออกเสียง : EPG EPG [en]
 • การออกเสียง : aphorism aphorism [en]
 • การออกเสียง : bhaashaa bhaashaa [sa]
 • การออกเสียง : nope nope [en]
 • การออกเสียง : rhetorician rhetorician [en]
 • การออกเสียง : rhetorical rhetorical [en]