หมวดหมู่:

sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : impressione impressione [pt]
 • การออกเสียง : basìłica basìłica [vec]
 • การออกเสียง : fiéto fiéto [vec]
 • การออกเสียง : fiłéto fiłéto [vec]
 • การออกเสียง : tagiatabari tagiatabari [vec]
 • การออกเสียง : Véro Véro [fr]
 • การออกเสียง : succube succube [fr]
 • การออกเสียง : moło moło [vec]
 • การออกเสียง : mòto mòto [vec]
 • การออกเสียง : gasosa gasosa [ca]
 • การออกเสียง : spessati spessati [vec]
 • การออกเสียง : bàtoła bàtoła [vec]
 • การออกเสียง : passion passion [en]
 • การออกเสียง : piana piana [fr]
 • การออกเสียง : pietà pietà [it]
 • การออกเสียง : granso granso [vec]
 • การออกเสียง : taca taca [pt]
 • การออกเสียง : viłùdo viłùdo [vec]
 • การออกเสียง : véła véła [vec]
 • การออกเสียง : tavèła tavèła [vec]
 • การออกเสียง : foca foca [it]
 • การออกเสียง : séno séno [vec]
 • การออกเสียง : ìmpeto ìmpeto [vec]
 • การออกเสียง : ospeàl ospeàl [vec]
 • การออกเสียง : ospìssio ospìssio [vec]
 • การออกเสียง : Garzo Garzo [it]
 • การออกเสียง : petenadór petenadór [vec]
 • การออกเสียง : argagnoto argagnoto [vec]
 • การออกเสียง : argagno argagno [vec]
 • การออกเสียง : cambio cambio [es]
 • การออกเสียง : consièro consièro [vec]
 • การออกเสียง : scarabùcioło scarabùcioło [vec]
 • การออกเสียง : corentesèła corentesèła [vec]
 • การออกเสียง : corente corente [lmo]
 • การออกเสียง : smaniéssi smaniéssi [vec]
 • การออกเสียง : stasa stasa [vec]
 • การออกเสียง : musariòl musariòl [vec]
 • การออกเสียง : soranome soranome [vec]
 • การออกเสียง : sópa sópa [is]
 • การออกเสียง : cristèro cristèro [vec]
 • การออกเสียง : nósa nósa [vec]
 • การออกเสียง : nosèła nosèła [vec]
 • การออกเสียง : bagigi bagigi [it]
 • การออกเสียง : spagnołete spagnołete [vec]
 • การออกเสียง : formulario formulario [ia]
 • การออกเสียง : acropoli acropoli [it]
 • การออกเสียง : stropacuło stropacuło [vec]
 • การออกเสียง : oliva oliva [es]
 • การออกเสียง : ołiva ołiva [vec]
 • การออกเสียง : ancora ancora [it]
 • การออกเสียง : Baule Baule [it]
 • การออกเสียง : filo filo [es]
 • การออกเสียง : bałiverna bałiverna [vec]
 • การออกเสียง : quarèło quarèło [vec]
 • การออกเสียง : cacioła cacioła [vec]
 • การออกเสียง : gatełaro gatełaro [vec]
 • การออกเสียง : fragna fragna [vec]
 • การออกเสียง : simisara simisara [vec]
 • การออกเสียง : fràpoła fràpoła [vec]
 • การออกเสียง : sgresénda sgresénda [vec]
 • การออกเสียง : piantaroło piantaroło [vec]
 • การออกเสียง : lèa lèa [vec]
 • การออกเสียง : aeroporto aeroporto [it]
 • การออกเสียง : mente mente [es]
 • การออกเสียง : trapiè trapiè [vec]
 • การออกเสียง : bròsema bròsema [vec]
 • การออกเสียง : imbaróndoła-stronsi imbaróndoła-stronsi [vec]
 • การออกเสียง : cielo cielo [it]
 • การออกเสียง : prestigio prestigio [es]
 • การออกเสียง : scafa scafa [vec]
 • การออกเสียง : capauèi capauèi [vec]
 • การออกเสียง : sorzata sorzata [vec]
 • การออกเสียง : segaùra segaùra [vec]
 • การออกเสียง : nàilo nàilo [vec]
 • การออกเสียง : baìcołi baìcołi [vec]
 • การออกเสียง : bruschin bruschin [vec]
 • การออกเสียง : cicaréta cicaréta [vec]
 • การออกเสียง : bancheta bancheta [vec]
 • การออกเสียง : gransiéto gransiéto [vec]
 • การออกเสียง : acromata acromata [it]
 • การออกเสียง : discromata discromata [it]
 • การออกเสียง : secarołe secarołe [vec]
 • การออกเสียง : marinèłe marinèłe [vec]
 • การออกเสียง : pertegante pertegante [vec]
 • การออกเสียง : motosapa motosapa [vec]
 • การออกเสียง : minorita minorita [it]
 • การออกเสียง : alcalde alcalde [es]
 • การออกเสียง : répega répega [vec]
 • การออกเสียง : reoplano reoplano [vec]
 • การออกเสียง : remònica remònica [vec]
 • การออกเสียง : canón canón [gl]
 • การออกเสียง : ràssa ràssa [vec]
 • การออกเสียง : rassa rassa [it]
 • การออกเสียง : rutin rutin [hu]
 • การออกเสียง : batùa batùa [vec]
 • การออกเสียง : bombadura bombadura [vec]
 • การออกเสียง : (e)redità (e)redità [vec]
 • การออกเสียง : ras-ciéto ras-ciéto [vec]
 • การออกเสียง : rapeghèra rapeghèra [vec]
 • การออกเสียง : raméjo raméjo [vec]