หมวดหมู่:

sąvoka: žemdirbystė/gyvulininkystė/pienininkystė

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsąvoka: žemdirbystė/gyvulininkystė/pienininkystė