หมวดหมู่:

Rivers in Iceland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRivers in Iceland

 • การออกเสียง : Skjálfandafljót Skjálfandafljót [is]
 • การออกเสียง : Þjórsá Þjórsá [is]
 • การออกเสียง : Hvítá Hvítá [is]
 • การออกเสียง : Lagarfljót Lagarfljót [is]
 • การออกเสียง : Jökulsá á Fjöllum Jökulsá á Fjöllum [is]
 • การออกเสียง : blanda blanda [es]
 • การออกเสียง : Elliðaár Elliðaár [is]
 • การออกเสียง : Hvítá í Borgarfirði Hvítá í Borgarfirði [is]
 • การออกเสียง : Hrútafjarðará Hrútafjarðará [is]
 • การออกเสียง : Markarfljót Markarfljót [is]
 • การออกเสียง : Gígjukvísl Gígjukvísl [is]
 • การออกเสียง : Jökulsá á Brú Jökulsá á Brú [is]
 • การออกเสียง : Kúðafljót Kúðafljót [is]
 • การออกเสียง : Skaftá Skaftá [is]
 • การออกเสียง : Selá Selá [is]
 • การออกเสียง : Jökulsá á Breiðamerkursandi Jökulsá á Breiðamerkursandi [is]
 • การออกเสียง : Ölfusá Ölfusá [is]
 • การออกเสียง : Jökulsá á Dal Jökulsá á Dal [is]
 • การออกเสียง : Hofsá Hofsá [is]
 • การออกเสียง : Mjólká Mjólká [is]
 • การออกเสียง : Héraðsvötn Héraðsvötn [is]
 • การออกเสียง : Sogið Sogið [is]
 • การออกเสียง : Jökla Jökla [is]
 • การออกเสียง : Eyjafjarðará Eyjafjarðará [is]
 • การออกเสียง : Núpsvötn Núpsvötn [is]
 • การออกเสียง : Skeiðará Skeiðará [is]
 • การออกเสียง : Laxá Laxá [is]
 • การออกเสียง : Rangá Rangá [is]
 • การออกเสียง : Jökulsá í Lóni Jökulsá í Lóni [is]
 • การออกเสียง : Fnjóská Fnjóská [is]