หมวดหมู่:

religia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงreligia

 • การออกเสียง : baranek baranek [pl]
 • การออกเสียง : religijno-prawny religijno-prawny [pl]
 • การออกเสียง : papieże papieże [pl]
 • การออกเสียง : kadzidlana kadzidlana [pl]
 • การออกเสียง : nieskończoność nieskończoność [pl]
 • การออกเสียง : relikwia relikwia [pl]
 • การออกเสียง : pielgrzymka pielgrzymka [pl]
 • การออกเสียง : wskrzeszony wskrzeszony [pl]
 • การออกเสียง : parafiańszczyzna parafiańszczyzna [pl]
 • การออกเสียง : katecheza katecheza [pl]
 • การออกเสียง : religijność religijność [pl]
 • การออกเสียง : purytanki purytanki [pl]
 • การออกเสียง : pobłogosławiony pobłogosławiony [pl]
 • การออกเสียง : luteranka luteranka [pl]
 • การออกเสียง : wyświęceni wyświęceni [pl]
 • การออกเสียง : ewangelizm ewangelizm [pl]
 • การออกเสียง : czort czort [pl]
 • การออกเสียง : katolickie katolickie [pl]
 • การออกเสียง : prawosławne prawosławne [pl]
 • การออกเสียง : papież papież [pl]
 • การออกเสียง : przedwieczny przedwieczny [pl]
 • การออกเสียง : obrządki obrządki [pl]
 • การออกเสียง : mojżeszowe mojżeszowe [pl]
 • การออกเสียง : wierzący wierzący [pl]
 • การออกเสียง : arcybiskup arcybiskup [pl]
 • การออกเสียง : cenobita cenobita [es]
 • การออกเสียง : grzeszący grzeszący [pl]
 • การออกเสียง : refektarz refektarz [pl]
 • การออกเสียง : grzeszny grzeszny [pl]
 • การออกเสียง : Księga Królów Księga Królów [pl]
 • การออกเสียง : homilijny homilijny [pl]
 • การออกเสียง : klecha klecha [pl]
 • การออกเสียง : papieska papieska [pl]
 • การออกเสียง : przeorysza przeorysza [pl]
 • การออกเสียง : rozgrzeszenie rozgrzeszenie [pl]
 • การออกเสียง : wniebowzięty wniebowzięty [pl]
 • การออกเสียง : protestancka protestancka [pl]
 • การออกเสียง : różnowiercze różnowiercze [pl]
 • การออกเสียง : stuła stuła [pl]
 • การออกเสียง : konfucjanizm konfucjanizm [pl]
 • การออกเสียง : deklarowana deklarowana [pl]
 • การออกเสียง : parafianin parafianin [pl]
 • การออกเสียง : relikwiarz relikwiarz [pl]
 • การออกเสียง : konsekracja konsekracja [pl]
 • การออกเสียง : Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa [pl]
 • การออกเสียง : diabeł diabeł [pl]
 • การออกเสียง : Stefan Wyszyński Stefan Wyszyński [pl]
 • การออกเสียง : Towarzystwo Chrystusowe Towarzystwo Chrystusowe [pl]
 • การออกเสียง : kapłan kapłan [pl]
 • การออกเสียง : ewangelizacja ewangelizacja [pl]
 • การออกเสียง : kapituła kapituła [pl]
 • การออกเสียง : Lucyfer Lucyfer [pl]
 • การออกเสียง : tabernakulum tabernakulum [pl]
 • การออกเสียง : zgrzeszyć zgrzeszyć [pl]
 • การออกเสียง : protopop protopop [ro]
 • การออกเสียง : bluźnić bluźnić [pl]
 • การออกเสียง : inkwizycja inkwizycja [pl]
 • การออกเสียง : prapoczątki prapoczątki [pl]
 • การออกเสียง : hugonota hugonota [pl]
 • การออกเสียง : Bogurodzica Bogurodzica [pl]
 • การออกเสียง : wyklęty wyklęty [pl]
 • การออกเสียง : Sąd Ostateczny Sąd Ostateczny [pl]
 • การออกเสียง : sanktuaria sanktuaria [pl]
 • การออกเสียง : modlitwa modlitwa [pl]
 • การออกเสียง : spobożnieć spobożnieć [pl]
 • การออกเสียง : koloratka koloratka [pl]
 • การออกเสียง : wyświęcenie wyświęcenie [pl]
 • การออกเสียง : Żydzi Żydzi [pl]
 • การออกเสียง : bezbożnie bezbożnie [pl]
 • การออกเสียง : Szczęść Boże! Szczęść Boże! [pl]
 • การออกเสียง : Pokój z tobą! Pokój z tobą! [pl]
 • การออกเสียง : Świadkowie Jehowy Świadkowie Jehowy [pl]
 • การออกเสียง : jesziba jesziba [pl]
 • การออกเสียง : opłatki opłatki [pl]
 • การออกเสียง : rorata rorata [pl]
 • การออกเสียง : rzymskokatolicka rzymskokatolicka [pl]
 • การออกเสียง : wielkanocne wielkanocne [pl]
 • การออกเสียง : dzieciątko Jezus dzieciątko Jezus [pl]
 • การออกเสียง : nawrócenie nawrócenie [pl]
 • การออกเสียง : prezbiterium prezbiterium [pl]
 • การออกเสียง : chrześnica chrześnica [pl]
 • การออกเสียง : grzeszki grzeszki [pl]
 • การออกเสียง : księża księża [pl]
 • การออกเสียง : Duch Święty Duch Święty [pl]
 • การออกเสียง : wierni wierni [pl]
 • การออกเสียง : libertynizm libertynizm [pl]
 • การออกเสียง : księżulo księżulo [pl]
 • การออกเสียง : kuria kuria [pl]
 • การออกเสียง : chrzciciel chrzciciel [pl]
 • การออกเสียง : Zbigniew Czendlik Zbigniew Czendlik [pl]
 • การออกเสียง : zachrystia zachrystia [pl]
 • การออกเสียง : różaniec różaniec [pl]
 • การออกเสียง : Poyel Poyel [pl]
 • การออกเสียง : protestanccy protestanccy [pl]
 • การออกเสียง : bezwyznaniowiec bezwyznaniowiec [pl]
 • การออกเสียง : Żydówki Żydówki [pl]
 • การออกเสียง : przechrzta przechrzta [pl]
 • การออกเสียง : teocentryzm teocentryzm [pl]
 • การออกเสียง : pietyzm pietyzm [pl]
 • การออกเสียง : aniołowie aniołowie [pl]