หมวดหมู่:

present tenses in Korean

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpresent tenses in Korean

  • การออกเสียง : 가요 가요 [ko]
  • การออกเสียง : 해요 해요 [ko]
  • การออกเสียง : 사요 사요 [ko]
  • การออกเสียง : 와요 와요 [ko]