หมวดหมู่:

Pismo Święte

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPismo Święte

 • การออกเสียง : Mateusz Mateusz [pl]
 • การออกเสียง : Łukasz Łukasz [pl]
 • การออกเสียง : Ruta Ruta [es]
 • การออกเสียง : Habakuk Habakuk [de]
 • การออกเสียง : Ezechiel Ezechiel [pl]
 • การออกเสียง : Malachiasz Malachiasz [pl]
 • การออกเสียง : Jonasz Jonasz [pl]
 • การออกเสียง : Jeremiasz Jeremiasz [pl]
 • การออกเสียง : służebnica służebnica [pl]
 • การออกเสียง : Ezdrasz Ezdrasz [pl]
 • การออกเสียง : jeruzalemski jeruzalemski [pl]
 • การออกเสียง : Zachariasz Zachariasz [he]
 • การออกเสียง : skrutacja skrutacja [pl]
 • การออกเสียง : Ozeasz Ozeasz [pl]
 • การออกเสียง : Aggeusz Aggeusz [pl]
 • การออกเสียง : Sofoniasz Sofoniasz [pl]
 • การออกเสียง : Micheasz Micheasz [pl]
 • การออกเสียง : Abdiasz Abdiasz [pl]
 • การออกเสียง : oko za oko oko za oko [pl]
 • การออกเสียง : Sąd Ostateczny Sąd Ostateczny [pl]
 • การออกเสียง : Duch Święty Duch Święty [pl]
 • การออกเสียง : Izraelici Izraelici [pl]