หมวดหมู่:

Persian loanwords (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPersian loanwords (tt)

 • การออกเสียง : бурия бурия [bg]
 • การออกเสียง : Парча Парча [ru]
 • การออกเสียง : пәнҗешәмбе пәнҗешәмбе [tt]
 • การออกเสียง : пир пир [cv]
 • การออกเสียง : риал риал [ru]
 • การออกเสียง : гөлзар гөлзар [tt]
 • การออกเสียง : Ахун Ахун [tt]
 • การออกเสียง : Симак Симак [chm]
 • การออกเสียง : пакь пакь [tt]
 • การออกเสียง : Баһман Баһман [tt]
 • การออกเสียง : пикмәз пикмәз [tt]
 • การออกเสียง : биһүдә биһүдә [tt]
 • การออกเสียง : пәнҗәрә пәнҗәрә [tt]
 • การออกเสียง : дарана дарана [tt]
 • การออกเสียง : зәхмәткәш зәхмәткәш [tt]
 • การออกเสียง : пөшәйман пөшәйман [tt]
 • การออกเสียง : мәрдүм мәрдүм [tt]
 • การออกเสียง : баҗ баҗ [tt]
 • การออกเสียง : сөрехчә сөрехчә [tt]
 • การออกเสียง : зәрдәлү зәрдәлү [tt]
 • การออกเสียง : сырхау сырхау [tt]
 • การออกเสียง : ригаять ригаять [tt]
 • การออกเสียง : нуш нуш [chm]
 • การออกเสียง : зәрхуш зәрхуш [tt]
 • การออกเสียง : пийадә пийадә [tt]
 • การออกเสียง : Абан Абан [ady]
 • การออกเสียง : һушдар һушдар [tt]
 • การออกเสียง : дәшти дәшти [tt]
 • การออกเสียง : нәргис нәргис [tt]
 • การออกเสียง : парә парә [tt]
 • การออกเสียง : мәрдевар мәрдевар [tt]
 • การออกเสียง : кәшәнә кәшәнә [tt]
 • การออกเสียง : дилмөрдә дилмөрдә [tt]
 • การออกเสียง : килек килек [tt]
 • การออกเสียง : рәһзан рәһзан [tt]
 • การออกเสียง : зәнбил зәнбил [tt]
 • การออกเสียง : рәңг рәңг [tt]
 • การออกเสียง : шир шир [tt]
 • การออกเสียง : пирнамә пирнамә [tt]
 • การออกเสียง : дәм дәм [tt]
 • การออกเสียง : мәрдәмкәш мәрдәмкәш [tt]
 • การออกเสียง : зәнбүрәк зәнбүрәк [tt]
 • การออกเสียง : маһут маһут [tt]
 • การออกเสียง : көлбә көлбә [tt]
 • การออกเสียง : сәрмая сәрмая [tt]
 • การออกเสียง : дөрия дөрия [tt]
 • การออกเสียง : күкфәраз күкфәраз [tt]
 • การออกเสียง : шәраб шәраб [tt]
 • การออกเสียง : пырак пырак [tt]
 • การออกเสียง : пәйгамбәр пәйгамбәр [tt]
 • การออกเสียง : дәстархан дәстархан [tt]
 • การออกเสียง : сәрхуш сәрхуш [tt]
 • การออกเสียง : Азәр Азәр [tt]
 • การออกเสียง : дәричә дәричә [tt]
 • การออกเสียง : мәрдәр мәрдәр [tt]
 • การออกเสียง : шәрмәндә шәрмәндә [tt]
 • การออกเสียง : пәрванә пәрванә [tt]
 • การออกเสียง : пәһлеван пәһлеван [tt]
 • การออกเสียง : рузи рузи [tt]
 • การออกเสียง : дәрҗә дәрҗә [tt]
 • การออกเสียง : дәстәрхан дәстәрхан [tt]
 • การออกเสียง : ләнгәр ләнгәр [tt]
 • การออกเสียง : гөлгончә гөлгончә [tt]
 • การออกเสียง : җиван җиван [tt]
 • การออกเสียง : мәнфуш мәнфуш [tt]
 • การออกเสียง : сәрләүхә сәрләүхә [tt]
 • การออกเสียง : нисан нисан [tt]
 • การออกเสียง : зән зән [tt]
 • การออกเสียง : зәмистан зәмистан [tt]
 • การออกเสียง : кәмәнд кәмәнд [tt]
 • การออกเสียง : дарадаң дарадаң [tt]
 • การออกเสียง : русияһ русияһ [tt]
 • การออกเสียง : шинас шинас [tt]
 • การออกเสียง : мәрвәрит мәрвәрит [tt]
 • การออกเสียง : миһман миһман [tt]
 • การออกเสียง : пәрва пәрва [tt]
 • การออกเสียง : салнамә салнамә [tt]
 • การออกเสียง : зәнбәрәк зәнбәрәк [tt]
 • การออกเสียง : Шәмшир Шәмшир [tt]
 • การออกเสียง : нагяһ нагяһ [tt]
 • การออกเสียง : гөлдәстә гөлдәстә [tt]
 • การออกเสียง : хамә хамә [tt]
 • การออกเสียง : һәфтә һәфтә [tt]
 • การออกเสียง : шивә шивә [tt]
 • การออกเสียง : нөмә нөмә [tt]
 • การออกเสียง : мәст мәст [tt]
 • การออกเสียง : фәрәван фәрәван [tt]
 • การออกเสียง : дәрбан дәрбан [tt]
 • การออกเสียง : дүзәх дүзәх [tt]
 • การออกเสียง : шух шух [tt]
 • การออกเสียง : һәмдәм һәмдәм [tt]
 • การออกเสียง : фәрәҗә фәрәҗә [tt]
 • การออกเสียง : дәрига дәрига [tt]
 • การออกเสียง : мәйвәдар мәйвәдар [tt]
 • การออกเสียง : даркафа даркафа [tt]
 • การออกเสียง : мәйвәфруш мәйвәфруш [tt]
 • การออกเสียง : Нилуфәр Нилуфәр [tt]
 • การออกเสียง : әсфәнд әсфәнд [tt]
 • การออกเสียง : дәй дәй [tt]
 • การออกเสียง : мивәфруш мивәфруш [tt]