หมวดหมู่:

partition

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpartition

  • การออกเสียง : partition partition [en]
  • การออกเสียง : podział podział [pl]
  • การออกเสียง : porozbiorowa porozbiorowa [pl]
  • การออกเสียง : rozczłonkować rozczłonkować [pl]
  • การออกเสียง : تقسیم ہند تقسیم ہند [ur]