หมวดหมู่:

partial abbreviation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpartial abbreviation

  • การออกเสียง : XXI w. XXI w. [pl]