หมวดหมู่:

ornithologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงornithologie

 • การออกเสียง : Hop Hop [en]
 • การออกเสียง : kwak kwak [nl]
 • การออกเสียง : merel merel [nl]
 • การออกเสียง : slechtvalk slechtvalk [nl]
 • การออกเสียง : ekster ekster [eo]
 • การออกเสียง : rietzanger rietzanger [nl]
 • การออกเสียง : ooievaar ooievaar [nl]
 • การออกเสียง : krakeend krakeend [nl]
 • การออกเสียง : crave crave [en]
 • การออกเสียง : Zwarte kraai Zwarte kraai [nl]
 • การออกเสียง : kievit kievit [nl]
 • การออกเสียง : putter putter [en]
 • การออกเสียง : rotgans rotgans [nl]
 • การออกเสียง : Grote lijster Grote lijster [nl]
 • การออกเสียง : snor snor [da]
 • การออกเสียง : topper topper [en]
 • การออกเสียง : buizerd buizerd [nl]
 • การออกเสียง : Grote karekiet Grote karekiet [nl]
 • การออกเสียง : nonnetje nonnetje [nl]
 • การออกเสียง : torenvalk torenvalk [nl]
 • การออกเสียง : Gierzwaluw Gierzwaluw [nl]
 • การออกเสียง : Fluiter Fluiter [nl]
 • การออกเสียง : vink vink [sv]
 • การออกเสียง : frater frater [la]
 • การออกเสียง : Gele kwikstaart Gele kwikstaart [nl]
 • การออกเสียง : mésange mésange [fr]
 • การออกเสียง : pimpelmees pimpelmees [nl]
 • การออกเสียง : geoorde fuut geoorde fuut [nl]
 • การออกเสียง : Zwarte specht Zwarte specht [nl]
 • การออกเสียง : paarse strandloper paarse strandloper [nl]
 • การออกเสียง : alk alk [et]
 • การออกเสียง : raaf raaf [nl]
 • การออกเสียง : Jan-van-Gent Jan-van-Gent [nl]
 • การออกเสียง : fuut fuut [vls]
 • การออกเสียง : Zwarte Zee-eend Zwarte Zee-eend [nl]
 • การออกเสียง : havik havik [nl]
 • การออกเสียง : Temmincks strandloper Temmincks strandloper [nl]
 • การออกเสียง : Harle Harle [fr]
 • การออกเสียง : wilde eend wilde eend [nl]
 • การออกเสียง : Gaai Gaai [nl]
 • การออกเสียง : Notenkraker Notenkraker [nl]
 • การออกเสียง : Kleine karekiet Kleine karekiet [nl]
 • การออกเสียง : brilduiker brilduiker [nl]
 • การออกเสียง : Indische gans Indische gans [nl]
 • การออกเสียง : kwartelkoning kwartelkoning [nl]
 • การออกเสียง : Noordse stormvogel Noordse stormvogel [nl]
 • การออกเสียง : Sijs Sijs [nl]
 • การออกเสียง : middelste zaagbek middelste zaagbek [nl]
 • การออกเสียง : Grote burgemeester Grote burgemeester [nl]
 • การออกเสียง : waterhoen waterhoen [nl]
 • การออกเสียง : Grote kruisbek Grote kruisbek [nl]
 • การออกเสียง : zomertaling zomertaling [nl]
 • การออกเสียง : ralreiger ralreiger [nl]
 • การออกเสียง : Kuifmees Kuifmees [nl]
 • การออกเสียง : Kuifleeuwerik Kuifleeuwerik [nl]
 • การออกเสียง : Kleine jager Kleine jager [nl]
 • การออกเสียง : watersnip watersnip [nl]
 • การออกเสียง : Geelgors Geelgors [nl]
 • การออกเสียง : Rode patrijs Rode patrijs [nl]
 • การออกเสียง : Mandarijneend Mandarijneend [nl]
 • การออกเสียง : steenuil steenuil [nl]
 • การออกเสียง : Ortolaan Ortolaan [nl]
 • การออกเสียง : Grauwe vliegenvanger Grauwe vliegenvanger [nl]
 • การออกเสียง : Grauwe gors Grauwe gors [nl]
 • การออกเสียง : korhoen korhoen [nl]
 • การออกเสียง : Grote stern Grote stern [nl]
 • การออกเสียง : Staartmees Staartmees [nl]
 • การออกเสียง : bosrietzanger bosrietzanger [nl]
 • การออกเสียง : rousserolle rousserolle [fr]
 • การออกเสียง : Velduil Velduil [nl]
 • การออกเสียง : Grote Canadese gans Grote Canadese gans [nl]
 • การออกเสียง : Rosse franjepoot Rosse franjepoot [nl]
 • การออกเสียง : morinelplevier morinelplevier [nl]
 • การออกเสียง : kleine plevier kleine plevier [nl]
 • การออกเสียง : Middelste bonte specht Middelste bonte specht [nl]
 • การออกเสียง : kuifaalscholver kuifaalscholver [nl]
 • การออกเสียง : Waterpieper Waterpieper [nl]
 • การออกเสียง : grote zilverreiger grote zilverreiger [nl]
 • การออกเสียง : Boompieper Boompieper [nl]
 • การออกเสียง : Boomleeuwerik Boomleeuwerik [nl]
 • การออกเสียง : Wilde zwaan Wilde zwaan [nl]
 • การออกเสียง : Kleine vliegenvanger Kleine vliegenvanger [nl]
 • การออกเสียง : dodaars dodaars [nl]
 • การออกเสียง : wielewaal wielewaal [nl]
 • การออกเสียง : Papegaaiduiker Papegaaiduiker [nl]
 • การออกเสียง : Zeekoet Zeekoet [nl]
 • การออกเสียง : Vuurgoudhaan Vuurgoudhaan [nl]
 • การออกเสียง : Roodmus Roodmus [nl]
 • การออกเสียง : Middelste jager Middelste jager [nl]
 • การออกเสียง : tafeleend tafeleend [nl]
 • การออกเสียง : brandgans brandgans [nl]
 • การออกเสียง : Graspieper Graspieper [nl]
 • การออกเสียง : kerkuil kerkuil [nl]
 • การออกเสียง : slobeend slobeend [nl]
 • การออกเสียง : Zwartkop Zwartkop [nl]
 • การออกเสียง : Sneeuwgors Sneeuwgors [nl]
 • การออกเสียง : ijseend ijseend [nl]
 • การออกเสียง : Braamsluiper Braamsluiper [nl]
 • การออกเสียง : Veldleeuwerik Veldleeuwerik [nl]
 • การออกเสียง : steltkluut steltkluut [nl]