หมวดหมู่:

old turkic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงold turkic

 • การออกเสียง : бөзәр бөзәр [tt]
 • การออกเสียง : кандин кандин [tt]
 • การออกเสียง : һайкырып һайкырып [tt]
 • การออกเสียง : шулган шулган [tt]
 • การออกเสียง : шадраю шадраю [tt]
 • การออกเสียง : кангы кангы [tt]
 • การออกเสียง : тултон тултон [tt]
 • การออกเสียง : аккачы аккачы [tt]
 • การออกเสียง : җыпырту җыпырту [tt]
 • การออกเสียง : кечек кечек [tt]
 • การออกเสียง : карачы карачы [tt]
 • การออกเสียง : гертмә гертмә [tt]
 • การออกเสียง : бишатар бишатар [tt]
 • การออกเสียง : уйпыксыз уйпыксыз [tt]
 • การออกเสียง : кыйрпак кыйрпак [tt]
 • การออกเสียง : сият сият [tt]
 • การออกเสียง : вәрид вәрид [tt]
 • การออกเสียง : яңылып яңылып [tt]
 • การออกเสียง : алпагут алпагут [tt]
 • การออกเสียง : Котул Котул [tt]
 • การออกเสียง : бирлә бирлә [tt]
 • การออกเสียง : зәңгәрт зәңгәрт [tt]
 • การออกเสียง : ушандак ушандак [tt]
 • การออกเสียง : коннау коннау [tt]
 • การออกเสียง : төшәнчек төшәнчек [tt]
 • การออกเสียง : уртаман уртаман [tt]
 • การออกเสียง : ошбу ошбу [tt]
 • การออกเสียง : Һиндхан Һиндхан [tt]
 • การออกเสียง : чаң-чалгы чаң-чалгы [tt]
 • การออกเสียง : аңгару аңгару [tt]
 • การออกเสียง : каручы каручы [tt]
 • การออกเสียง : каләүле каләүле [tt]
 • การออกเสียง : өстке өстке [tt]
 • การออกเสียง : үзә үзә [tt]
 • การออกเสียง : чүкегеч чүкегеч [tt]
 • การออกเสียง : җәһед җәһед [tt]
 • การออกเสียง : кәбүтәр кәбүтәр [tt]
 • การออกเสียง : көнәш көнәш [tt]
 • การออกเสียง : хазын хазын [tt]
 • การออกเสียง : канҗага канҗага [tt]
 • การออกเสียง : кузгалан кузгалан [tt]
 • การออกเสียง : буйлак буйлак [tt]
 • การออกเสียง : еглау еглау [tt]
 • การออกเสียง : кабзыять кабзыять [tt]
 • การออกเสียง : кийәле кийәле [tt]
 • การออกเสียง : нөсрәтләнергә нөсрәтләнергә [tt]
 • การออกเสียง : Кавәс Кавәс [tt]
 • การออกเสียง : җасану җасану [tt]
 • การออกเสียง : эчкәредә эчкәредә [tt]
 • การออกเสียง : чәм чәм [tt]
 • การออกเสียง : кысрак кысрак [tt]
 • การออกเสียง : мәүхид мәүхид [tt]
 • การออกเสียง : йөргә йөргә [tt]
 • การออกเสียง : Бәдуанчар Бәдуанчар [tt]
 • การออกเสียง : каңсык каңсык [tt]
 • การออกเสียง : туплан туплан [tt]
 • การออกเสียง : нөсрәтләндерергә нөсрәтләндерергә [tt]
 • การออกเสียง : җүшән җүшән [tt]
 • การออกเสียง : котаю котаю [tt]
 • การออกเสียง : кыркызлар кыркызлар [tt]
 • การออกเสียง : көрүг көрүг [tt]
 • การออกเสียง : суланча суланча [tt]
 • การออกเสียง : эчрә эчрә [tt]
 • การออกเสียง : көкәл көкәл [tt]
 • การออกเสียง : сәнең сәнең [tt]
 • การออกเสียง : Ханбалык Ханбалык [tt]
 • การออกเสียง : егач егач [tt]
 • การออกเสียง : кушбау кушбау [tt]
 • การออกเสียง : өге өге [tt]
 • การออกเสียง : сакышсыз сакышсыз [tt]
 • การออกเสียง : каез каез [tt]
 • การออกเสียง : чалгак чалгак [tt]
 • การออกเสียง : үзрә үзрә [tt]
 • การออกเสียง : почык почык [tt]
 • การออกเสียง : чәлпәк чәлпәк [tt]
 • การออกเสียง : капы капы [tt]
 • การออกเสียง : укбашак укбашак [tt]
 • การออกเสียง : маймык маймык [tt]
 • การออกเสียง : тәбгатьле тәбгатьле [tt]
 • การออกเสียง : йырайа йырайа [tt]
 • การออกเสียง : кемсәдән кемсәдән [tt]
 • การออกเสียง : толгас толгас [tt]
 • การออกเสียง : йаскын йаскын [tt]
 • การออกเสียง : карындыкчы карындыкчы [tt]
 • การออกเสียง : өңрә өңрә [tt]
 • การออกเสียง : эркет эркет [tt]
 • การออกเสียง : максыма максыма [tt]
 • การออกเสียง : катрә катрә [tt]
 • การออกเสียง : ыжгыту ыжгыту [tt]
 • การออกเสียง : кулып кулып [tt]
 • การออกเสียง : сатгыл сатгыл [tt]
 • การออกเสียง : җибута җибута [tt]
 • การออกเสียง : казгану казгану [tt]
 • การออกเสียง : койты койты [tt]
 • การออกเสียง : күгәнтеш күгәнтеш [tt]
 • การออกเสียง : илекмән илекмән [tt]
 • การออกเสียง : әнчек әнчек [tt]
 • การออกเสียง : агызлы агызлы [tt]
 • การออกเสียง : зурнәкәй зурнәкәй [tt]
 • การออกเสียง : бөтелмәде бөтелмәде [tt]