หมวดหมู่:

old turkic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงold turkic

 • การออกเสียง : Маша
  Маша [ru]
 • การออกเสียง : как
  как [ru]
 • การออกเสียง : кот
  кот [ru]
 • การออกเสียง : был
  был [ru]
 • การออกเสียง : йогурт
  йогурт [ru]
 • การออกเสียง : куяк
  куяк [ru]
 • การออกเสียง : суп
  суп [ru]
 • การออกเสียง : кон
  кон [bg]
 • การออกเสียง : уйма
  уйма [ru]
 • การออกเสียง : ту
  ту [chm]
 • การออกเสียง : ку
  ку [ru]
 • การออกเสียง : Ош
  Ош [chm]
 • การออกเสียง : мазар
  мазар [ru]
 • การออกเสียง : сагызак
  сагызак [tt]
 • การออกเสียง : кортка
  кортка [tt]
 • การออกเสียง : тияк
  тияк [tt]
 • การออกเสียง : абдал
  абдал [ru]
 • การออกเสียง : улан
  улан [ru]
 • การออกเสียง : маҗар
  маҗар [tt]
 • การออกเสียง : Кимешек
  Кимешек [kk]
 • การออกเสียง : карышлавык
  карышлавык [tt]
 • การออกเสียง : кия
  кия [tt]
 • การออกเสียง : ус
  ус [ru]
 • การออกเสียง : шоңкар
  шоңкар [tt]
 • การออกเสียง : куй
  куй [tt]
 • การออกเสียง : әтәлге
  әтәлге [tt]
 • การออกเสียง : уркыллык
  уркыллык [tt]
 • การออกเสียง : атан
  атан [tt]
 • การออกเสียง : кондак
  кондак [tt]
 • การออกเสียง : кыргавыл
  кыргавыл [tt]
 • การออกเสียง : бога
  бога [ru]
 • การออกเสียง : үшән
  үшән [tt]
 • การออกเสียง : кау
  кау [tt]
 • การออกเสียง : йот
  йот [ru]
 • การออกเสียง : мурт
  мурт [tt]
 • การออกเสียง : Чук
  Чук [bg]
 • การออกเสียง : колан
  колан [tt]
 • การออกเสียง : коем
  коем [tt]
 • การออกเสียง : кучкар
  кучкар [tt]
 • การออกเสียง : маңлай
  маңлай [tt]
 • การออกเสียง : тутыя
  тутыя [tt]
 • การออกเสียง : коралай
  коралай [tt]
 • การออกเสียง : каралык
  каралык [tt]
 • การออกเสียง : таргыл
  таргыл [tt]
 • การออกเสียง : карабаш
  карабаш [ru]
 • การออกเสียง : Суна
  Суна [ru]
 • การออกเสียง : Хәмбәл
  Хәмбәл [ba]
 • การออกเสียง : коды
  коды [ru]
 • การออกเสียง : тагалы
  тагалы [tt]
 • การออกเสียง : шака
  шака [sr]
 • การออกเสียง : айрак
  айрак [chm]
 • การออกเสียง : бөткән
  бөткән [ba]
 • การออกเสียง : таскак
  таскак [tt]
 • การออกเสียง : корык
  корык [tt]
 • การออกเสียง : чәкән
  чәкән [tt]
 • การออกเสียง : йор
  йор [ba]
 • การออกเสียง : алыс
  алыс [tt]
 • การออกเสียง : Уба
  Уба [ru]
 • การออกเสียง : бука
  бука [ru]
 • การออกเสียง : чап
  чап [chm]
 • การออกเสียง : бучка
  бучка [bg]
 • การออกเสียง : Тогач
  Тогач [chm]
 • การออกเสียง : нан
  нан [kk]
 • การออกเสียง : котанай
  котанай [tt]
 • การออกเสียง : бу
  бу [tt]
 • การออกเสียง : самур
  самур [tt]
 • การออกเสียง : мала
  мала [uk]
 • การออกเสียง : билдәләү
  билдәләү [ba]
 • การออกเสียง : яурын
  яурын [ba]
 • การออกเสียง : Белек
  Белек [tt]
 • การออกเสียง : чытыр
  чытыр [tt]
 • การออกเสียง : сайын
  сайын [tt]
 • การออกเสียง : тугры
  тугры [tt]
 • การออกเสียง : ниша
  ниша [ru]
 • การออกเสียง : Шакмай
  Шакмай [chm]
 • การออกเสียง : купы
  купы [ru]
 • การออกเสียง : түләк
  түләк [tt]
 • การออกเสียง : калта
  калта [tt]
 • การออกเสียง : Чарлак
  Чарлак [tt]
 • การออกเสียง : кай
  кай [tt]
 • การออกเสียง : Ямак
  Ямак [chm]
 • การออกเสียง : Сәфинә
  Сәфинә [tt]
 • การออกเสียง : олан
  олан [tt]
 • การออกเสียง : Ушак
  Ушак [ru]
 • การออกเสียง : чәмән
  чәмән [tt]
 • การออกเสียง : уд
  уд [udm]
 • การออกเสียง : шамбы
  шамбы [tt]
 • การออกเสียง : какаш
  какаш [chm]
 • การออกเสียง : яг
  яг [tt]
 • การออกเสียง : хут
  хут [tt]
 • การออกเสียง : шаң
  шаң [tt]
 • การออกเสียง : арчи
  арчи [tt]
 • การออกเสียง : абысын
  абысын [tt]
 • การออกเสียง : булун
  булун [ru]
 • การออกเสียง : ширә
  ширә [tt]
 • การออกเสียง : хәмәл
  хәмәл [tt]
 • การออกเสียง : тәвә
  тәвә [tt]
 • การออกเสียง : чарт
  чарт [ru]
 • การออกเสียง : сайкал
  сайкал [tt]
 • การออกเสียง : кертмә
  кертмә [tt]