หมวดหมู่:

obsolete

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงobsolete

 • บันทึกการออกเสียง : natheless natheless [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : superfice superfice [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : mortido mortido [en]
 • การออกเสียง : electrolier electrolier [en]
 • การออกเสียง : ambassadresses ambassadresses [en]
 • การออกเสียง : ostiary ostiary [en]
 • การออกเสียง : twelveth twelveth [en]
 • การออกเสียง : bucklicht bucklicht [de]
 • การออกเสียง : scripturient scripturient [en]
 • การออกเสียง : hülfbedürftigste hülfbedürftigste [de]
 • การออกเสียง : Hülflosigkeit Hülflosigkeit [de]
 • การออกเสียง : Jagdgehülfen Jagdgehülfen [de]
 • การออกเสียง : defatigated defatigated [en]
 • การออกเสียง : subserve subserve [en]
 • การออกเสียง : paintress paintress [en]
 • การออกเสียง : zween zween [de]
 • การออกเสียง : leichtlich leichtlich [de]
 • การออกเสียง : conveniency conveniency [en]
 • การออกเสียง : carambole carambole [fr]
 • การออกเสียง : infective infective [en]
 • การออกเสียง : banjaxed banjaxed [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Algerine Algerine [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : annectant annectant [en]
 • การออกเสียง : arride arride [en]
 • การออกเสียง : arreption arreption [en]
 • การออกเสียง : Δωδεκάθεον Δωδεκάθεον [el]
 • การออกเสียง : κώδιξ κώδιξ [el]
 • การออกเสียง : κυψελίς κυψελίς [el]
 • การออกเสียง : octangle octangle [en]
 • การออกเสียง : ligure ligure [it]
 • การออกเสียง : disport disport [en]
 • การออกเสียง : acheilous acheilous [en]
 • การออกเสียง : exsufflicate exsufflicate [en]
 • การออกเสียง : azote azote [es]
 • การออกเสียง : فضول رسمیں فضول رسمیں [ur]
 • การออกเสียง : toged toged [en]
 • การออกเสียง : wardress wardress [en]
 • การออกเสียง : Thrombapheresis Thrombapheresis [en]
 • การออกเสียง : Plateletpheresis Plateletpheresis [en]
 • การออกเสียง : tardation tardation [en]
 • การออกเสียง : aeger aeger [la]
 • การออกเสียง : tax-gatherer tax-gatherer [en]
 • การออกเสียง : dürstern dürstern [de]
 • การออกเสียง : manageress manageress [en]
 • การออกเสียง : adventuresses adventuresses [en]
 • การออกเสียง : thermic thermic [en]
 • การออกเสียง : multiscious multiscious [en]
 • การออกเสียง : пещь пещь [ru]
 • การออกเสียง : childbed fever childbed fever [en]
 • การออกเสียง : shooting brake shooting brake [en]
 • การออกเสียง : Commissionsgeschäft Commissionsgeschäft [de]
 • การออกเสียง : thro' thro' [en]
 • การออกเสียง : integrous integrous [en]
 • การออกเสียง : Verschlußriegel Verschlußriegel [de]
 • การออกเสียง : Gußhaut Gußhaut [de]
 • การออกเสียง : Magenunpäßlichkeit Magenunpäßlichkeit [de]
 • การออกเสียง : racialist racialist [en]
 • การออกเสียง : stat stat [la]
 • การออกเสียง : dwelling house dwelling house [en]
 • การออกเสียง : Tagnerin Tagnerin [de]
 • การออกเสียง : Tagner Tagner [de]
 • การออกเสียง : Stellenbesitzerin Stellenbesitzerin [de]
 • การออกเสียง : Stellenbesitzer Stellenbesitzer [de]
 • การออกเสียง : Meßwiderstände Meßwiderstände [de]
 • การออกเสียง : Commissionär Commissionär [de]
 • การออกเสียง : Koordinationsausschuß Koordinationsausschuß [de]
 • การออกเสียง : Anschlußmöglichkeit Anschlußmöglichkeit [de]
 • การออกเสียง : Naßdampf Naßdampf [de]
 • การออกเสียง : Rißbreitenzuwachs Rißbreitenzuwachs [de]
 • การออกเสียง : Adreßregister Adreßregister [de]
 • การออกเสียง : dasselb dasselb [de]
 • การออกเสียง : Meßschaltung Meßschaltung [de]
 • การออกเสียง : Drucksteuereinlaß Drucksteuereinlaß [de]
 • การออกเสียง : Ersatzschloß Ersatzschloß [de]
 • การออกเสียง : Muttersschwester Muttersschwester [de]
 • การออกเสียง : Vatersschwester Vatersschwester [de]
 • การออกเสียง : Meßfläche Meßfläche [de]
 • การออกเสียง : diplomatist diplomatist [en]
 • การออกเสียง : Verschlußdeckel Verschlußdeckel [de]
 • การออกเสียง : Prozeßdaten Prozeßdaten [de]
 • การออกเสียง : Kurzschlußläufer Kurzschlußläufer [de]
 • การออกเสียง : Pressrichtung Pressrichtung [de]
 • การออกเสียง : Anlaßbeständigkeit Anlaßbeständigkeit [de]
 • การออกเสียง : Anbaumessschieber Anbaumessschieber [de]
 • การออกเสียง : Anlassbeständigkeit Anlassbeständigkeit [de]
 • การออกเสียง : Lenkungsausschuß Lenkungsausschuß [de]
 • การออกเสียง : Kurzschlußhandlung Kurzschlußhandlung [de]
 • การออกเสียง : Einlaßtemperatur Einlaßtemperatur [de]
 • การออกเสียง : Durchlaßstrom Durchlaßstrom [de]
 • การออกเสียง : Abgangsprozeß Abgangsprozeß [de]
 • การออกเสียง : Rückflußverhinderer Rückflußverhinderer [de]
 • การออกเสียง : Strommeßgerät Strommeßgerät [de]
 • การออกเสียง : Processucht Processucht [de]
 • การออกเสียง : Abfüllprozeß Abfüllprozeß [de]
 • การออกเสียง : Stromanschluß Stromanschluß [de]
 • การออกเสียง : subaltern subaltern [en]
 • การออกเสียง : Lastprozeß Lastprozeß [de]
 • การออกเสียง : Adreßangabe Adreßangabe [de]
 • การออกเสียง : Gummianschluß Gummianschluß [de]
 • การออกเสียง : Flußdichte Flußdichte [de]