หมวดหมู่:

numerals (chm)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerals (chm)

 • การออกเสียง : кок
  кок [bg]
 • การออกเสียง : коло
  коло [chm]
 • การออกเสียง : шым
  шым [chm]
 • การออกเสียง : ик
  ик [ru]
 • การออกเสียง : икымше
  икымше [chm]
 • การออกเสียง : кымлы
  кымлы [chm]
 • การออกเสียง : кандашлу
  кандашлу [chm]
 • การออกเสียง : куд
  куд [chm]
 • การออกเสียง : ВИЧ
  ВИЧ [chm]
 • การออกเสียง : кудымшо
  кудымшо [chm]
 • การออกเสียง : кудло
  кудло [chm]
 • การออกเสียง : кумшӱдӧ
  кумшӱдӧ [chm]
 • การออกเสียง : витле
  витле [chm]
 • การออกเสียง : индешлу
  индешлу [chm]
 • การออกเสียง : кумлымшо
  кумлымшо [chm]
 • การออกเสียง : нылле
  нылле [chm]
 • การออกเสียง : кудлу
  кудлу [chm]
 • การออกเสียง : кум
  кум [ru]
 • การออกเสียง : кокшӱдышы
  кокшӱдышы [chm]
 • การออกเสียง : кудымшы
  кудымшы [chm]
 • การออกเสียง : луаткокшы
  луаткокшы [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекшшӱды
  ӹндекшшӱды [chm]
 • การออกเสียง : коклышы
  коклышы [chm]
 • การออกเสียง : визыт
  визыт [chm]
 • การออกเสียง : вӹцлышы
  вӹцлышы [chm]
 • การออกเสียง : нӹлымшы
  нӹлымшы [chm]
 • การออกเสียง : кудлымшо
  кудлымшо [chm]
 • การออกเสียง : кумло
  кумло [chm]
 • การออกเสียง : ныл
  ныл [ru]
 • การออกเสียง : шӹмшы
  шӹмшы [chm]
 • การออกเสียง : нӹл
  нӹл [chm]
 • การออกเสียง : кудлушы
  кудлушы [chm]
 • การออกเสียง : нӹллышы
  нӹллышы [chm]
 • การออกเสียง : индешшӱдӧ
  индешшӱдӧ [chm]
 • การออกเสียง : кокшы
  кокшы [chm]
 • การออกเสียง : кандашлуымшо
  кандашлуымшо [chm]
 • การออกเสียง : латкокымшо
  латкокымшо [chm]
 • การออกเสียง : шӱдышы
  шӱдышы [chm]
 • การออกเสียง : витлымше
  витлымше [chm]
 • การออกเสียง : колымшо
  колымшо [chm]
 • การออกเสียง : лушы
  лушы [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекш
  ӹндекш [chm]
 • การออกเสียง : луатвӹц
  луатвӹц [chm]
 • การออกเสียง : кокшӱдымшӧ
  кокшӱдымшӧ [chm]
 • การออกเสียง : луаткок
  луаткок [chm]
 • การออกเสียง : латныл
  латныл [chm]
 • การออกเสียง : луатшӹм
  луатшӹм [chm]
 • การออกเสียง : луатнӹл
  луатнӹл [chm]
 • การออกเสียง : коклы
  коклы [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекшлушы
  ӹндекшлушы [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекшлу
  ӹндекшлу [chm]
 • การออกเสียง : луымшо
  луымшо [chm]
 • การออกเสียง : луаткуд
  луаткуд [chm]
 • การออกเสียง : кымшы
  кымшы [chm]
 • การออกเสียง : вӹц
  вӹц [chm]
 • การออกเสียง : кандашымше
  кандашымше [chm]
 • การออกเสียง : луатвӹзыт
  луатвӹзыт [chm]
 • การออกเสียง : кокшӱдӧ
  кокшӱдӧ [chm]
 • การออกเสียง : кӓндакшымшы
  кӓндакшымшы [chm]
 • การออกเสียง : индешлуымшо
  индешлуымшо [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекшымшы
  ӹндекшымшы [chm]
 • การออกเสียง : луаткӓндакш
  луаткӓндакш [chm]
 • การออกเสียง : шӹм
  шӹм [chm]
 • การออกเสียง : латиндеш
  латиндеш [chm]
 • การออกเสียง : шымлу
  шымлу [chm]
 • การออกเสียง : вӹзымшы
  вӹзымшы [chm]
 • การออกเสียง : визымше
  визымше [chm]
 • การออกเสียง : латкандаш
  латкандаш [chm]
 • การออกเสียง : кандаш
  кандаш [chm]
 • การออกเสียง : шӹмлу
  шӹмлу [chm]
 • การออกเสียง : луатик
  луатик [chm]
 • การออกเสียง : латвич
  латвич [chm]
 • การออกเสียง : вӹзыт
  вӹзыт [chm]
 • การออกเสียง : латкуд
  латкуд [chm]
 • การออกเสียง : ныллымше
  ныллымше [chm]
 • การออกเสียง : шымше
  шымше [chm]
 • การออกเสียง : икшы
  икшы [chm]
 • การออกเสียง : индешымше
  индешымше [chm]
 • การออกเสียง : кокымшо
  кокымшо [chm]
 • การออกเสียง : луатӹндекш
  луатӹндекш [chm]
 • การออกเสียง : нӹллы
  нӹллы [chm]
 • การออกเสียง : луаткымшы
  луаткымшы [chm]
 • การออกเสียง : нылымше
  нылымше [chm]
 • การออกเสียง : латкум
  латкум [chm]
 • การออกเสียง : кымлышы
  кымлышы [chm]
 • การออกเสียง : шӹмлушы
  шӹмлушы [chm]
 • การออกเสียง : латкумшо
  латкумшо [chm]
 • การออกเสียง : луатикшы
  луатикшы [chm]
 • การออกเสียง : шӱдымшӧ
  шӱдымшӧ [chm]
 • การออกเสียง : латвизыт
  латвизыт [chm]
 • การออกเสียง : латик
  латик [chm]
 • การออกเสียง : кымшӱды
  кымшӱды [chm]
 • การออกเสียง : кӓндакшлушы
  кӓндакшлушы [chm]
 • การออกเสียง : латикымше
  латикымше [chm]
 • การออกเสียง : латшым
  латшым [chm]
 • การออกเสียง : латкок
  латкок [chm]
 • การออกเสียง : шӱдӧ
  шӱдӧ [chm]
 • การออกเสียง : кокшӱды
  кокшӱды [chm]
 • การออกเสียง : кӓндакшлу
  кӓндакшлу [chm]
 • การออกเสียง : луаткым
  луаткым [chm]