หมวดหมู่:

numerals (chm)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerals (chm)

 • การออกเสียง : кок кок [bg]
 • การออกเสียง : коло коло [chm]
 • การออกเสียง : шым шым [chm]
 • การออกเสียง : ик ик [ru]
 • การออกเสียง : икымше икымше [chm]
 • การออกเสียง : кымлы кымлы [chm]
 • การออกเสียง : кандашлу кандашлу [chm]
 • การออกเสียง : куд куд [chm]
 • การออกเสียง : кудымшо кудымшо [chm]
 • การออกเสียง : ВИЧ ВИЧ [chm]
 • การออกเสียง : кудло кудло [chm]
 • การออกเสียง : кумшӱдӧ кумшӱдӧ [chm]
 • การออกเสียง : витле витле [chm]
 • การออกเสียง : индешлу индешлу [chm]
 • การออกเสียง : кумлымшо кумлымшо [chm]
 • การออกเสียง : нылле нылле [chm]
 • การออกเสียง : кудлу кудлу [chm]
 • การออกเสียง : кокшӱдышы кокшӱдышы [chm]
 • การออกเสียง : кудымшы кудымшы [chm]
 • การออกเสียง : кум кум [ru]
 • การออกเสียง : луаткокшы луаткокшы [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекшшӱды ӹндекшшӱды [chm]
 • การออกเสียง : коклышы коклышы [chm]
 • การออกเสียง : визыт визыт [chm]
 • การออกเสียง : вӹцлышы вӹцлышы [chm]
 • การออกเสียง : нӹлымшы нӹлымшы [chm]
 • การออกเสียง : кудлымшо кудлымшо [chm]
 • การออกเสียง : кумло кумло [chm]
 • การออกเสียง : шӹмшы шӹмшы [chm]
 • การออกเสียง : нӹл нӹл [chm]
 • การออกเสียง : ныл ныл [ru]
 • การออกเสียง : кудлушы кудлушы [chm]
 • การออกเสียง : нӹллышы нӹллышы [chm]
 • การออกเสียง : индешшӱдӧ индешшӱдӧ [chm]
 • การออกเสียง : кокшы кокшы [chm]
 • การออกเสียง : кандашлуымшо кандашлуымшо [chm]
 • การออกเสียง : латкокымшо латкокымшо [chm]
 • การออกเสียง : шӱдышы шӱдышы [chm]
 • การออกเสียง : витлымше витлымше [chm]
 • การออกเสียง : колымшо колымшо [chm]
 • การออกเสียง : лушы лушы [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекш ӹндекш [chm]
 • การออกเสียง : луатвӹц луатвӹц [chm]
 • การออกเสียง : кокшӱдымшӧ кокшӱдымшӧ [chm]
 • การออกเสียง : луаткок луаткок [chm]
 • การออกเสียง : латныл латныл [chm]
 • การออกเสียง : луатшӹм луатшӹм [chm]
 • การออกเสียง : луатнӹл луатнӹл [chm]
 • การออกเสียง : коклы коклы [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекшлушы ӹндекшлушы [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекшлу ӹндекшлу [chm]
 • การออกเสียง : луымшо луымшо [chm]
 • การออกเสียง : луаткуд луаткуд [chm]
 • การออกเสียง : кымшы кымшы [chm]
 • การออกเสียง : вӹц вӹц [chm]
 • การออกเสียง : кандашымше кандашымше [chm]
 • การออกเสียง : луатвӹзыт луатвӹзыт [chm]
 • การออกเสียง : кокшӱдӧ кокшӱдӧ [chm]
 • การออกเสียง : кӓндакшымшы кӓндакшымшы [chm]
 • การออกเสียง : индешлуымшо индешлуымшо [chm]
 • การออกเสียง : ӹндекшымшы ӹндекшымшы [chm]
 • การออกเสียง : луаткӓндакш луаткӓндакш [chm]
 • การออกเสียง : шӹм шӹм [chm]
 • การออกเสียง : латиндеш латиндеш [chm]
 • การออกเสียง : шымлу шымлу [chm]
 • การออกเสียง : вӹзымшы вӹзымшы [chm]
 • การออกเสียง : визымше визымше [chm]
 • การออกเสียง : латкандаш латкандаш [chm]
 • การออกเสียง : кандаш кандаш [chm]
 • การออกเสียง : шӹмлу шӹмлу [chm]
 • การออกเสียง : луатик луатик [chm]
 • การออกเสียง : латвич латвич [chm]
 • การออกเสียง : вӹзыт вӹзыт [chm]
 • การออกเสียง : латкуд латкуд [chm]
 • การออกเสียง : ныллымше ныллымше [chm]
 • การออกเสียง : шымше шымше [chm]
 • การออกเสียง : икшы икшы [chm]
 • การออกเสียง : индешымше индешымше [chm]
 • การออกเสียง : кокымшо кокымшо [chm]
 • การออกเสียง : луатӹндекш луатӹндекш [chm]
 • การออกเสียง : нӹллы нӹллы [chm]
 • การออกเสียง : луаткымшы луаткымшы [chm]
 • การออกเสียง : нылымше нылымше [chm]
 • การออกเสียง : латкум латкум [chm]
 • การออกเสียง : кымлышы кымлышы [chm]
 • การออกเสียง : шӹмлушы шӹмлушы [chm]
 • การออกเสียง : латкумшо латкумшо [chm]
 • การออกเสียง : луатикшы луатикшы [chm]
 • การออกเสียง : шӱдымшӧ шӱдымшӧ [chm]
 • การออกเสียง : латвизыт латвизыт [chm]
 • การออกเสียง : латик латик [chm]
 • การออกเสียง : кымшӱды кымшӱды [chm]
 • การออกเสียง : кӓндакшлушы кӓндакшлушы [chm]
 • การออกเสียง : латикымше латикымше [chm]
 • การออกเสียง : латшым латшым [chm]
 • การออกเสียง : латкок латкок [chm]
 • การออกเสียง : шӱдӧ шӱдӧ [chm]
 • การออกเสียง : кокшӱды кокшӱды [chm]
 • การออกเสียง : кӓндакшлу кӓндакшлу [chm]
 • การออกเสียง : луаткым луаткым [chm]