หมวดหมู่:

numerais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerais

 • การออกเสียงคำว่า novecentos novecentos [pt]
 • การออกเสียงคำว่า setenta setenta [es]
 • การออกเสียงคำว่า trescentos trescentos [gl]
 • การออกเสียงคำว่า catrocentos catrocentos [gl]
 • การออกเสียงคำว่า vinte e dúas vinte e dúas [gl]
 • การออกเสียงคำว่า cero cero [es]
 • การออกเสียงคำว่า dezaseis dezaseis [gl]
 • การออกเสียงคำว่า vinte e un vinte e un [gl]
 • การออกเสียงคำว่า dezanove dezanove [gl]
 • การออกเสียงคำว่า cincocentas cincocentas [gl]
 • การออกเสียงคำว่า doce doce [es]
 • การออกเสียงคำว่า oitocentas oitocentas [gl]
 • การออกเสียงคำว่า trece trece [es]
 • การออกเสียงคำว่า vinte e unha vinte e unha [gl]
 • การออกเสียงคำว่า catorce catorce [es]
 • การออกเสียงคำว่า noventa noventa [es]
 • การออกเสียงคำว่า cento un cento un [gl]
 • การออกเสียงคำว่า oitocentos oitocentos [pt]
 • การออกเสียงคำว่า seiscentas seiscentas [gl]
 • การออกเสียงคำว่า quiñentas quiñentas [gl]
 • การออกเสียงคำว่า setecentas setecentas [gl]
 • การออกเสียงคำว่า cento unha cento unha [gl]
 • การออกเสียงคำว่า dezasete dezasete [gl]
 • การออกเสียงคำว่า seiscentos seiscentos [pt]