• การออกเสียงคำว่า catorceava catorceava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า dezanoveavo dezanoveavo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า novena novena [es]
 • การออกเสียงคำว่า oitava oitava [pt]
 • การออกเสียงคำว่า sétima sétima [pt]
 • การออกเสียงคำว่า quinta quinta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า terza terza [gl]
 • การออกเสียงคำว่า cuarta cuarta [es]
 • การออกเสียงคำว่า terzo terzo [it]
 • การออกเสียงคำว่า medio medio [es]
 • การออกเสียงคำว่า nónuplo nónuplo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า óctupla óctupla [gl]
 • การออกเสียงคำว่า séxtuplo séxtuplo [es]
 • การออกเสียงคำว่า cuádrupla cuádrupla [gl]
 • การออกเสียงคำว่า céntupla céntupla [gl]
 • การออกเสียงคำว่า óctuplo óctuplo [es]
 • การออกเสียงคำว่า cuádruplo cuádruplo [es]
 • การออกเสียงคำว่า décupla décupla [gl]
 • การออกเสียงคำว่า céntuplo céntuplo [es]
 • การออกเสียงคำว่า séptupla séptupla [gl]
 • การออกเสียงคำว่า duascentas veces duascentas veces [gl]
 • การออกเสียงคำว่า décuplo décuplo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า séptuplo séptuplo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า quíntupla quíntupla [gl]
 • การออกเสียงคำว่า quíntuplo quíntuplo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nónupla nónupla [gl]
 • การออกเสียงคำว่า séxtupla séxtupla [gl]
 • การออกเสียงคำว่า dobre dobre [pl]
 • การออกเสียงคำว่า duplo duplo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า triplo triplo [pt]