หมวดหมู่:

numerais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerais

 • การออกเสียง : oitocentas oitocentas [gl]
 • การออกเสียง : trece trece [es]
 • การออกเสียง : vinte e unha vinte e unha [gl]
 • การออกเสียง : catorce catorce [es]
 • การออกเสียง : noventa noventa [es]
 • การออกเสียง : cento un cento un [gl]
 • การออกเสียง : oitocentos oitocentos [pt]
 • การออกเสียง : seiscentas seiscentas [gl]
 • การออกเสียง : quiñentas quiñentas [gl]
 • การออกเสียง : setecentas setecentas [gl]
 • การออกเสียง : cento unha cento unha [gl]
 • การออกเสียง : dezasete dezasete [gl]
 • การออกเสียง : seiscentos seiscentos [pt]
 • การออกเสียง : dezaoito dezaoito [gl]
 • การออกเสียง : dúas dúas [gl]
 • การออกเสียง : quiñentos quiñentos [gl]
 • การออกเสียง : novecentas novecentas [gl]
 • การออกเสียง : setecentos setecentos [pt]
 • การออกเสียง : trescentas trescentas [gl]
 • การออกเสียง : catrocentas catrocentas [gl]
 • การออกเสียง : duascentas duascentas [gl]
 • การออกเสียง : vinte e dous vinte e dous [gl]
 • การออกเสียง : novecentos novecentos [pt]
 • การออกเสียง : setenta setenta [es]